पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
    

 

 

 

 

 

 

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

माहे मे ते ऑगष्ट / सप्टेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या २७ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या रिक्त पदांसाठीच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम , दिनांक २४ मार्च २०१५
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सावात्रिक निवडणूक - २०१५ , निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणेबाबत, दिनांक, २३/०३/२०१५
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - निवडणूक समन्वयक नेमणूकीबाबत, दिनांक २३ मार्च, २०१५
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नेमणूकीबाबत, दिनांक १९ मार्च, २०१५
अंबरनाथ ,कुळगाव-इदलापूर,राजगुरूनगर,वरणगाव,भोकर,मोवाड व वाडी या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक व पांढरकवडा नगरपरिषदेच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम, दिनांक १८ मार्च २०१५
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत , दिनांक १२ मार्च २०१५
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांच्यावर कामाची जबाबदारी सोपविणे इत्यादिबाबत, दिनांक १२ मार्च २०१५
नगरपरिषद - सार्वत्रिक व पोट निवडणूक - मतदार यादी कार्यक्रम, दिनांक २७.०२..२०१५
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये नैमितीक रिकाम्या जागांची माहिती राज्य निवडणूक आयोगास तात्काळ कळविण्याबाबत...दि. २३.०२.२०१५
आयोगाच्या दि १३.०२.२०१५ रोजीच्या पत्राद्वारे निर्गमित करण्यात आलेल्या मतदार यादी कार्यक्रमांतर्गत विधानसभेच्या संबंधित मतदार यादीवरून ग्रामपंचायतींची प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी पारंपारिक पद्धतीने तयार करण्याबाबत...दि २०.०२.२०१५
माहे मे ते ऑगस्ट - २०१५ मध्ये मुदत संपणार्‍या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तसेच सप्टेंबर - २०१५ मध्ये मुदत संपणार्‍या निवडक १७ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या २३ जिल्ह्यातील रिक्त पदांसाठीच्या पोट निवडणूकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम...दिनांक १३.०२.२०१५
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील निवडणूकविषयक कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत... दिनांक १०.०२.२०१५
महानगरपालिका निवडणूकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांची नेमणूक करणे... दिनांक ०९.०२.२०१५
निवडणूक प्रक्रियेचे संगणकीकरण करणे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे...दिनांक ०९.०२.२०१५
नगर परिषदा नगर पंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका सन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रगणक गट दर्शवणारा गुगल अर्थवरील नकाशा तयार करण्याबाबत...दिनांक ०७.०२.२०१५
महानगरपालिका निवडणूकांची प्रारुप प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना प्रदान करणेबाबत...दिनांक ०६.०२.२०१५
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागासर्वग प्रवर्गातील स्त्रियांचे आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्यासंबंधी...दिनांक ०६.०२.२०१५
नागरी क्षेत्राची निवडणूक प्रभागामध्ये विभागणी करण्याबाबत सुधारित आदेश...दिनांक ०६.०२.२०१५
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाची राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित करुन दिलेली कमाल मर्यादा काढून टाकण्याबाबत... दिनांक ०६.०२.२०१५
अत्यंत तातडीचे - ग्रा.पं. निवडणुका-2015 रिक्त सदस्य पदांची माहिती तात्काळ सादर करण्याबाबत

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  March 25, 2015

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
   
 
 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

  

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.