पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
    

 

 

 

 

 

 

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

वसई-विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत .. आदेश दिनांक २९/०४/२०१५
ग्रामपंचायत निवडणूक स्थायी आदेश संचयिका - भाग 2
ग्रामपंचायत निवडणूक स्थायी आदेश संचयिका - भाग १
ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींची निवडणुकीची प्रक्रिया रद्दबातल करण्याबाबत आदेश, दिनांक १६ एप्रिल, २०१५
यवतमाळ जिल्हयातील दारव्हा तालुक्यातील मोजे बोपापूर,टाकळी,उचेगाव,निंबा(बु.),कंझारा (बु.),सावळी,उमरी,महातुलीव गोंडेगाव,रायगड जिल्हयातील महाड तालुक्यातील बिरवाडी,भेलोशी,आसनपोई,नरवण व मांडले तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील दि. १३/०३/२०१५ च्या निकाल पत्रानुसार पुणे जिल्हयातील हवेली तालुक्यातील मौजे काळभोर,उरळीकांचन व प्रयागधाम या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना व आरक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम, आदेश दिनांक १६/०४/२०१५
महाराष्ट्रातील महानगर पालिका,नगर परिषद व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक / पोट निवडणूक २०१५ करिता त्या क्षेत्रातील दुकाने,आस्थापना,निवासी हॉटेल,खाद्यगृहे,व्यापार,औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स,मॉल्स,रिटेलर्स इत्यादि आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत आदेश १३ एप्रिल २०१५
महानगरपालिका , नगर पालिका व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक /पोटनिवडणूक -२०१५ मतदानाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करणे /सवलत देणबाबत आदेश दिनांक ०९ मार्च २०१५
महानगरपालिका , नगर पालिका व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक /पोटनिवडणूक -२०१५ मतदानाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करणेबाबत आदेश दिनांक ०९ मार्च २०१५
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रि‍क व पोट निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथिल केलेली असल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत , आदेश दिनांक ०४/०४/२०१५
ग्रामपंचायत निवडणूक निर्णय अधिकारी माहिती पुस्तिका २०१५
ग्रामपंचायत निवडणूक एप्रिल २०१५ , दिनांक ०२, ०३ व ०५ एप्रिल या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी उपविभागिय स्तरावर जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करणे, आदेश दिनांक ३१/०३/२०१५
कुळगाव - बदलापूर, अंबरनाथ, राजगुरूनगर,वरणगाव, भोकर, मोवाड व वाडी या नगरपरिषदांच्या निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५
सुधारित - ग्रा.पं. निवडणूक एप्रिल 2015 नामनिर्देशनपत्र भरण्याची वेळ वाढविल्याबाबत
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५
माहे एप्रिल-२०१५ मध्ये संपन्न होणा-या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांसाठी अधिकार प्रदान करण्याबाबत, आदेश दिनांक ३० मार्च २०१५.
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सावात्रिक निवडणूक २०१५ - निवडणूक समन्वयकाची नेमणूक , आदेश दिनांक ३० मार्च २०१५.
नाशिक,ठाणे,रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या ५ जिल्ह्यामधिल माहे मे ते ऑगस्ट/सप्टेंबर-२०१५ या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी आयोगाच्या दिनांक २४/०३/२०१५ च्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत ,आदेश दिनांक ३० मार्च,२०१५
नामनिर्देशन पत्रा संदर्भतील माहीती संकेतस्थळावर भरण्याबाबत प्रसिध्दिपत्रक , दिनांक २७.०३.२०१५
कुळगाव - बदलापूर नगरपरिषद व अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीमध्ये भरारी पथक (flying Squad ) स्थायी पाळत गट (Surveillance Team ) स्थापण्याबाबत , आदेश दिनांक २७ मार्च २०१५
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावयाच्या शपथपत्रामध्ये कोणत्याही रकान्यात माहीती न भरल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत, आदेश दिनांक २७ मार्च २०१५

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  April 30, 2015

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
   
 
 
 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

  

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.