पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
    

 

 

 

 

 

 

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

ग्रामपंचायत निवडणूक एप्रिल २०१५ , दिनांक ०२, ०३ व ०५ एप्रिल या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी उपविभागिय स्तरावर जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करणे, आदेश दिनांक ३१/०३/२०१५
कुळगाव - बदलापूर, अंबरनाथ, राजगुरूनगर,वरणगाव, भोकर, मोवाड व वाडी या नगरपरिषदांच्या निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५
सुधारित - ग्रा.पं. निवडणूक एप्रिल 2015 नामनिर्देशनपत्र भरण्याची वेळ वाढविल्याबाबत
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५
माहे एप्रिल-२०१५ मध्ये संपन्न होणा-या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांसाठी अधिकार प्रदान करण्याबाबत, आदेश दिनांक ३० मार्च २०१५.
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सावात्रिक निवडणूक २०१५ - निवडणूक समन्वयकाची नेमणूक , आदेश दिनांक ३० मार्च २०१५.
नाशिक,ठाणे,रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या ५ जिल्ह्यामधिल माहे मे ते ऑगस्ट/सप्टेंबर-२०१५ या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी आयोगाच्या दिनांक २४/०३/२०१५ च्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत ,आदेश दिनांक ३० मार्च,२०१५
नामनिर्देशन पत्रा संदर्भतील माहीती संकेतस्थळावर भरण्याबाबत प्रसिध्दिपत्रक , दिनांक २७.०३.२०१५
कुळगाव - बदलापूर नगरपरिषद व अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीमध्ये भरारी पथक (flying Squad ) स्थायी पाळत गट (Surveillance Team ) स्थापण्याबाबत , आदेश दिनांक २७ मार्च २०१५
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावयाच्या शपथपत्रामध्ये कोणत्याही रकान्यात माहीती न भरल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत, आदेश दिनांक २७ मार्च २०१५
माहे मे ते जुलै२०१५ या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या २७ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या रिक्त पदांसाठीच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूकीचा अंशत: सुधारित निवडणूक कार्यक्रम , दिनांक २७ मार्च २०१५
माहे मे ते ऑगष्ट / सप्टेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या २७ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या रिक्त पदांसाठीच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम , दिनांक २४ मार्च २०१५
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सावात्रिक निवडणूक - २०१५ , निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणेबाबत, दिनांक, २३/०३/२०१५
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - निवडणूक समन्वयक नेमणूकीबाबत, दिनांक २३ मार्च, २०१५
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नेमणूकीबाबत, दिनांक १९ मार्च, २०१५
अंबरनाथ ,कुळगाव-इदलापूर,राजगुरूनगर,वरणगाव,भोकर,मोवाड व वाडी या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक व पांढरकवडा नगरपरिषदेच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम, दिनांक १८ मार्च २०१५
नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत , दिनांक १२ मार्च २०१५
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांच्यावर कामाची जबाबदारी सोपविणे इत्यादिबाबत, दिनांक १२ मार्च २०१५
नगरपरिषद - सार्वत्रिक व पोट निवडणूक - मतदार यादी कार्यक्रम, दिनांक २७.०२..२०१५
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये नैमितीक रिकाम्या जागांची माहिती राज्य निवडणूक आयोगास तात्काळ कळविण्याबाबत...दि. २३.०२.२०१५

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  April 1, 2015

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
   
 
 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

  

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.