पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
    

 

 

 

 

 

 

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांची सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबतए आदेश दिनांक २२ मे २०१५
माहे जुलै २०१५ मध्ये निवडणूक प्रस्तावित असलेल्या माहे ऑगस्ट/सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत मुदत संपणा-या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचातींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा अंशत: सुधारित कार्यक्रम, दिनांक २१ मे,२०१५
नगरपरिषदांमधिल रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम, आदेश दिनांक २०/०५/२०१५
भंडारा व गोंदिया या 2 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी तसेच अन्य जिल्हयातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम, दिनांक १९ मे २०१५
वसई-विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता निवडणूक कार्यक्रम, आदेश दिनांक १६मे, २०१५
महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) (सुधारणा ) आदेश ०६ मे २०१५
सन २०१६ मध्ये होणा-या नगरपरिषदा / नगर पंचायतींच्या निवडणुकांबाबत, आदेश दिनांक ०८ मे २०१५
सन २०१५ मध्ये होणा-या नगरपरिषदा / नगर पंचायतींच्या निवडणुकांबाबत, आदेश दिनांक ०८ मे २०१५
वसई-विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत, सुधारित आदेश दिनांक ०६/०५/२०१५
नगरपरिषदांमधिल रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रमए आदेश दिनांंक ०६/०५/२०१५
वसई-विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत .. आदेश दिनांक २९/०४/२०१५
ग्रामपंचायत निवडणूक स्थायी आदेश संचयिका - भाग 2
ग्रामपंचायत निवडणूक स्थायी आदेश संचयिका - भाग १
ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींची निवडणुकीची प्रक्रिया रद्दबातल करण्याबाबत आदेश, दिनांक १६ एप्रिल, २०१५
यवतमाळ जिल्हयातील दारव्हा तालुक्यातील मोजे बोपापूर,टाकळी,उचेगाव,निंबा(बु.),कंझारा (बु.),सावळी,उमरी,महातुलीव गोंडेगाव,रायगड जिल्हयातील महाड तालुक्यातील बिरवाडी,भेलोशी,आसनपोई,नरवण व मांडले तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील दि. १३/०३/२०१५ च्या निकाल पत्रानुसार पुणे जिल्हयातील हवेली तालुक्यातील मौजे काळभोर,उरळीकांचन व प्रयागधाम या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना व आरक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम, आदेश दिनांक १६/०४/२०१५
महाराष्ट्रातील महानगर पालिका,नगर परिषद व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक / पोट निवडणूक २०१५ करिता त्या क्षेत्रातील दुकाने,आस्थापना,निवासी हॉटेल,खाद्यगृहे,व्यापार,औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स,मॉल्स,रिटेलर्स इत्यादि आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत आदेश १३ एप्रिल २०१५
महानगरपालिका , नगर पालिका व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक /पोटनिवडणूक -२०१५ मतदानाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करणे /सवलत देणबाबत आदेश दिनांक ०९ मार्च २०१५
महानगरपालिका , नगर पालिका व ग्रामपंचायत सार्वत्रिक /पोटनिवडणूक -२०१५ मतदानाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करणेबाबत आदेश दिनांक ०९ मार्च २०१५
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रि‍क व पोट निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथिल केलेली असल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत , आदेश दिनांक ०४/०४/२०१५

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  May 25, 2015

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
   
 
 
 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

  

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.