पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.
(०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५(०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१stateelectioncommission@gmail.com
 

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्चये राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरिता दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे.

मा. श्री. जगेश्वर स. सहारिया
राज्य निवडणूक आयुक्त
चालू निवडणूक कार्यक्रम
स्थायी आदेश व सूचना
निवडणूक कायदे व नियम
प्रशिक्षण
मतदार जागृती अभियान
अधिकारी व दूरध्वनी सूची
वृत्तपत्र कात्रणे
आयोगाचे महत्वाचे टप्पे
माहितीचा अधिकार
आयोगाचे प्रकाशित अहवाल
दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था
मतदारांसाठी नमुने
प्रतिसाद
    

 

 

 

 

 

 

 

महत्वपूर्ण आदेश व सूचना

पंढरपूर नगर परिषदेमधिल रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम , आदेश दिनांक २५ जुन २०१५
नगरपरिषदांमधिल रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम, आदेश दिनांक २४ जून २०१५
माहे ऑगस्ट/सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत मुदत संपणा-या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचातींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यांतील निवडणूक कार्यक्रम, दिनांक २३ जून,२०१५
गोंदिया जिल्ह्यामधिल जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्याच्या निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१5 (महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी)
भंडारा व गोंदिया या 2 जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१5 (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
भंडारा जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकासाठी निवडणूक कार्यक्रम, आदेश दिनांक 11/06/2015
वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५ -(बहुजन विकास आघाडी)
भंडारा व गोंदिया या 2 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका तसेच अन्य जिल्हयातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका निवडणूक कार्यक्रम, आदेश दिनांक ०४/०६/२०१५
वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५ (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचया निवडणुका – २०१५ मतदान केंद्र निश्चिती व आदर्श मतदान केंद्र निर्मितीबाबतए आदेश दिनांक २७ मे २०१५
वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूकांसाठी (Star Campaigners) ची यादी २०१५ - (महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी)
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांची सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबतए आदेश दिनांक २२ मे २०१५
माहे जुलै २०१५ मध्ये निवडणूक प्रस्तावित असलेल्या माहे ऑगस्ट/सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत मुदत संपणा-या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचातींच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा अंशत: सुधारित कार्यक्रम, दिनांक २१ मे,२०१५
नगरपरिषदांमधिल रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम, आदेश दिनांक २०/०५/२०१५
भंडारा व गोंदिया या 2 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी तसेच अन्य जिल्हयातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम, दिनांक १९ मे २०१५
वसई-विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता निवडणूक कार्यक्रम, आदेश दिनांक १६मे, २०१५
महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) (सुधारणा ) आदेश ०६ मे २०१५
सन २०१६ मध्ये होणा-या नगरपरिषदा / नगर पंचायतींच्या निवडणुकांबाबत, आदेश दिनांक ०८ मे २०१५
सन २०१५ मध्ये होणा-या नगरपरिषदा / नगर पंचायतींच्या निवडणुकांबाबत, आदेश दिनांक ०८ मे २०१५
वसई-विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता मतदार यादी प्रसिध्द करण्याबाबत, सुधारित आदेश दिनांक ०६/०५/२०१५

माहिती अद्यावत केल्याचा दिनांक :  June 26, 2015

 

   
महत्वपूर्ण वृत्तपत्र कात्रणे
 
   
 
 
 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या
संकेतस्थळाला पुरस्कार

  

eXTReMe Tracker
 

© State Election Commission, Maharashtra. Best viewed in 1024 X 768 resolution.