भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

ग्राम पंचायत

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वर्ष निहाय अहवाल 

विभाग जिल्हयाचे नाव वर्ष 2015 माहिती वर्ष 2016 माहिती वर्ष 2017 माहिती वर्ष 2018 माहिती वर्ष 2019 माहिती
कोकण विभाग मुंबई शहर 0   0   0   0   0  
मुंबई उपनगर 0   0   0   0   0  
ठाणे 160 *सप्टें-15(28),* नोव्हे-15(113) 142 * जुलै-16 (105) 49 *डिसें-17(35) 57 *जाने-18(27) 42 *डिसें-19(34)
पालघर 2 Oct-15 323 *जुलै-16(295) 85 *जुन-17(25), डिसें-17(58) 43 *जाने-18(27) 4 ऑग-19(4)
रायगड 104 *ऑग-15(32), ऑक्टो-15(19), नोंव्हे-15(47) 11   245 *नोव्हे-17(230) 206 *जून-18(31), जुर्ल-18(145) 246 *फेब-19(98), मार्च-19(103)
रत्नागिरी 484 *Jul-15(120),  Aug-15(340) 51 *एप्रिल-16(46) 227 *नोव्हे-17(224) 13 *फेब-18(9) 76 जाने-19(17), मार्च-19(41)
सिंधुंदूर्ग   *ऑग-15(72) 3   330 *डिसें-17 (330) 21 *जाने-18(15) 5 *मे-19(4)
एकुण 750 530 936 340 373
पुणे विभाग पुणे 758 *ऑग-15(704) 50 *जुर्ल-16(44) 248 *डिसें-17(207) 238 *जाने-18(75), फेब-18(15), मे-18(36), जून-18(35), जुर्ल-18(36) 103 जाने-19(27),फेब-19(21), मार्च-19(22), एप्रिल-19(12)
सातारा 893 *ऑग-15(708), नोव्हे-15(164) 17 *जाने-16(10) 333 *नोव्हें-17(296) 121 *एप्रिल-18(24), मे-18(49) 126 मार्च-19(44), एप्रिल-19(37)
सांगली 152 *ऑग-15(88), नोव्हें-15(54) 0   459 *नोव्हें-17(390), डिसें-17(68) 91 *जूप-18(54), जुलै-18(26) 2  
सोलापूर 660 *ऑग-15(123), नोव्हे-15(526) 15 *फेब(4), मार्च(3),एप्रिल-16(4) 195 *नोव्हे-17(56), डिसें-17(138) 109 जाने-18(46), फेब-18(18), एप्रिल-18(10), ऑक्टो-18(19) 48 जाने-19(11), फेब-19(22)
कोल्हापूर 432 *ऑग-15(382) 4   477 नोंव्हें-17(433), डिसें-17(44) 91 *जून-18(24),  जुलै-18(53) 23 जाने-19(12)
एकुण 2895 86 1712 650 302
नाशिक विभाग नाशिक 641 *मे-15(70), ऑग-15(398) 310 *जुलै-16(241) 202 *नोव्ळे-17(171) 38 *सप्टें-18(14) 189 *मे-19(32),ऑग-19(52), डिसें-19(65)
धुळे  225 *ऑग-15(188), सप्टें-15(32) 83 *जुलै-16(81) 111 *नोव्हें-17(83), डिसें-17(25) 31 *डिसें-18(24) 101 *फेब-19(55), एप्रिल-19(19)
नंदुरबार 49 *ऑग-15(21), नोव्हें-15(23) 324 *जुलै-16(280), ऑक्टो-16(40) 52 *नोव्हें-17(52) 17 *नोव्हें-18(7), डिसें-18(9) 59 *जाने-19(38), फेब-19(12)
जळगांव 783 *सप्टें-15(771) 32 जुलै-16(21) 132 *डिसें-17(127) 176 *जाने-18(56), फेब-18(44), Apr-18(46) 24 एप्रिल-19(10)
अहमदनगर 779 *ऑग‍-15(275), सप्टें-15(475) 52 जुलै-16(44) 212 नोव्हें-17(136), डिसें-17(74) 197 *जाने-18(55), फेब-18(13), जुलै-18(23), ऑग*-18(42) 75 फेब-19(16), मार्च-19(31)
एकुण 2477 801 709 459 448
अमरावती अमरावती 554 *मे-15(523) 6 जुलै-16(4) 264 नोव्हें-17(107),डिसें-17(155) 11 जाने-18(10) 4  
बुलढाणा 529 *ऑग-15(230), सप्टें-15(288) 6   279 *नोव्हे-17(277) 48 *जाने-18(16), फेब-18(27) 4  
अकोला 237 *ऑग-15(220) 0   277 *डिसें-17(240) 9   16 *एप्रिल-19(13)
वाशिम 165 *ऑग-15(163) 4   289 *डिसें-17(287) 1   33 *एप्रिल-19(33)
यवतमाळ 1002 *मे-15(486), ऑग-15(180),  ऑग-15(313) 66 *जुलै-16(63) 102 *नोव्हे-17(93) 33 *जूप-18(25) 2  
एकुण 2487 82 1211 102 59
औरगाबाद विभाग औरंगाबाद 614 *सप्टें-15(545) 6   218 *नोव्हे-17(215) 11   4  
जालना 482 *नोव्हे-15(477) 10   287 *नोव्हे-17(162), डिसें-17(123) 1   0  
परभणी 562 *ऑग-15(520), नोव्हें-15(33) 12   126 *डिसें-17(121) 3   0  
हिंगोली 497 *ऑग-15(467) 6   62 ऑक्टो-17(13),  नोव्हें-17(16), डिसें-17(33) 0   0  
बीड 129 *ऑग-15(92), Nov-15(20) 7   704 *Dec-17(700) 178 *जाने-18(153) 1  
नांदेड 1011 *एप्रिन-15(81),  ऑक्टो-15(269), नोव्हें-15(606) 88 *जुलै-16(60) 178 *नोव्हें-17(116), डिसें-17(56) 26   2  
उस्मानाबाद 431 *Sep-15(423) 8   167 *नोव्हें-17(165) 5   9  
लातूर 408 *जुलै-15(395) 11   354 *नोव्हें-17(352) 11   3  
एकुण 4134 148 2096 235 19
नागपूर विभ्राग नागपूर 138 *ऑग-15(41),  सप्टें-15(96) 0   246 *नोव्हे-17(219) 379 *डिसें-18(368) 13  
वर्धा 50 *ऑग्‍-15(29) 0   115 *डिसें-17(109) 29 डिसें-18(12) 319 *मे-19(304)
भंडारा 155 *ऑग-15(73),  सप्टें-15(82) 4   381 *नोव्हे-17(379) 0   0  
गोंदिया 194 *ऑग-15(164),  सप्टें-15(21) 1   357 *नोव्हे-17(356) 1   0  
चंद्रपूर 655 **सप्टें-15(597), ऑग-15(39) 90 *जुलै-16(64),  ऑग-16(13) 62 *नोव्हे-17(57) 7   32 *ऑग-19(16)
गडचिरोली 367 *मे-15(305),  जुलै-15(33), नोव्हे-15(16) 11   41 *नोव्हें-17(34) 15   6  
एकुण 1559 106 1202 431 370
एकुण वर्ष (ग्रा.पं 27781) 14302 1753 7866 2217 1571