भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

1. कल्याण-डोंविवली व कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ तसेच इतर महानगरपालिकांमधिल रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका – निवडणूक कार्यक्रम, आदेश दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५

2. वसई - विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता निवडणूक कार्यक्रम, १६ मे, २०१५.

1. कल्याण-डोंविवली व कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ तसेच इतर महानगरपालिकांमधिल रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका – निवडणूक कार्यक्रम, आदेश दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५

2. वसई - विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ व इतर महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांकरिता निवडणूक कार्यक्रम, १६ मे, २०१५.