भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूकांविषयी महत्वाचे आदेश व सुचना

निवडणूकांबाबतचे विविध अधिकार प्रदान करणेबाबत

अ.क्र. विषय आदेश क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम व नियमातील अधिकार प्रदान करण्याबाबत SEC/1096/CR34/96/PR 19.11.1996 1
2 निवडणुकांच्या जबाबदा-या पार पाडताना संबधित अधिका-यांना दयावयाची पदसिद्ध पदनामे एसईसी/जीईएन/1199/ प्र.क्र.65/कार्या-10 30.08.1999 3
3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील निवडणूक विषयक कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2015/ प्र.क्र.6/का.5 10.02.2015 9

प्रभाग रचना

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमध्ये बदल न करणेबाबत निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमध्ये बदल न करणेबाबत रानिआ/मनपा-2005/ प्र.क्र.5/का-5 27.01.2005 1
2 जिल्हा परिषद क्षेत्रातील निवडणूक विभाग व पंचायत समिती क्षेत्रातील निर्वाचक गणांची प्रभाग रचना बाबत अधिकार. रानिआ/जिपपंस2011/प्र.क्र.12/ का.07 29.09.2011 3
3 जिल्हा परिषद क्षेत्राची निवडणूक विभागामध्ये व पंचायत समिती क्षेत्राची निर्वाचक गणांमध्ये विभागणी करण्याबाबत सुधारीत आदेश रानिआ097/3091/97/पंरा 04.10.2011
11.6.2014
4
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघाची पुर्नरचना - कामकाज गोपनीयरित्या हाताळण्याबाबत रानिआ/मनपा2005/प्र.क्र.17/का.05 02.07.2013
24.10.2005
54
56

मतदार यादी तयार करणे

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका- मतदार यादी तयार करणे रानिआ-1097/प्र.क्र.28/97/पंरा 16.01.1997 1
2 जिल्हापरिषद व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत निवडणूका मतदार यादीबाबत रानिआ-109७/ प्र.क्र.172/ ९७/पंरा 20.10.1997 2
3 मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी अद्ययावत यादी पुरविणेबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या सूचना दि.08.12.2004 रानिआ/मनपा/2004/प्र.क्र.33/का.5 23.12.2004 4
4 मतदार यादी पुरविताना किंमत आकारण्याबाबत रानिआ/जिपपंस/2006/प्र.क्र.25/का.7 14.01.2007 7
5 मतदार यादीतील दुबार नावाबाबत करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2007/प्र.क्र.6/का.5 24.04.2007 9
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील मयत अथवा स्थांनातरीत मतदारांबाबत करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2009/प्र.क्र.16/का.5 11.10.2010
07.02.2012
11
13
7 मतदार नोंदणी व मतदार याद्या अद्ययावत करण्याबाबत रानिआ-2015/प्र.क्र.3 /प्रकल्प कक्ष 17.04.2015 15
8 जिल्हा परिषदा व पंचात समित्यांच्या निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडणूक विभागनिहाय/ निर्वाचक गणनिहाय मतदार यादीमधील चुका दुरुस्त करणेबाबत रानिआ/जिपपंस-2017/प्र.क्र.11/का.7 25.01.2017 19
9 मतदार यादीचा अचूक डाटा मिळण्याबाबत धोरण रानिआ-2017/प्र.क्र.11/का.7 26.10.2017 22

मतदान केंद्र निश्चितीबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 अपंग मतदारांना तळमजल्यावर मतदान केंद्र उभारण्याबाबत रानिआ/मनपा-2005/ प्र.क्र.34/का.5 24.12.2005 1
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका - मतदान केंद्र निश्चिती व आदर्श मतदान केंद्र निर्मितीबाबत रानिआ-2015/प्र.क्र.9/प्रकल्प कक्ष
रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.04/ का.5
27.05.2015
09.03.2016
2
13
3 उमेदवाराच्या शपथपत्रातील माहिती व व्हिडीओ बाईटस यास प्रसिध्दी देणेबाबत रानिआ/जिपपंस-2016/प्र.क्र.51/का.7 23.01.2017 15
4 उमेदवाराच्या शपथपत्राचा गोषवारा मतदान केंद्राबाहेर लावण्याबाबत रानिआ/जिपपंस-2016/प्र.क्र.51/का.7 01.02.2017 18
5 दिव्यांग व्यक्तींना मतदान करता येणे शक्य व्हावे यासाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा पुरविण्याबाबत रानिआ/जिपपंस-2017/प्र.क्र.7/का.7 25.01.2017
18.2.2017
28.11.2017
19
21
25
6 मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी जमा झालेला कचरा उचलण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.29/का.5 29.03.2017 32

नामनिर्देशपत्राबाबतच्या तरतुदी

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्राचा नमुना रानिआ/जिपपंस/2015/प्र.क्र.15/का.07 21.04.2016
20.10.2016
13.08.2016
1
13
17
विशेष मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या जातींबाबत खुलासा एसईसी/एमएमसी-1196/ प्र.क्र.196/ का.3
सामाजिक न्याय विभागाचे पत्र क्र. सीबीसी-1096/सी-1258/ प्र.क्र.238/ मावक-5
ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-2003/ प्र.क्र.455/पंरा-2
07.10.1996
05.10.1996
04.08.2006
36
37
38
जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य पदाची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने भरावयाच्या अनामत रकमेबाबत-ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची अधिसूचना ग्रापनि.1001/प्र.क्र.246/06 15.01.2002 40
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व स्थावर, जंगम मालमत्तेचा तपशिल देणारे शपथपत्राबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश व त्याबाबतची सुधारणा एसईसी/जीईएन/२००2/प्र.क्र.85/ का.10 15.03.2004 44
सूचक, अनुमोदक व उमेदवार यांचे मतदार यादीतील अनुक्रमांक चुकीचे असल्यासंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय- नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याबाबत आयोगाचे पत्र रानिआ/मनपा2008/प्र.क्र.12/का.5 23.06.2008 48
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी मराठी अथवा इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेतून विहित नमुन्यात शपथपत्र /घोषणापत्र सादर करण्याची मुभा रानिआ/मनपा-2012/ प्र.क्र.12/का.5 28.01.2012 59
7 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका - जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध/खोटे ठरल्याबाबत रानिआ/2013/प्र.क्र.25/का.9 17.07.2013 61
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये शपथपत्र/घोषणापत्र स्टॅम्प पेपरवर सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत रानिआ/मनपा-2014/प्र.क्र.22/ का.5 08.01.2015 73
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाच्या शपथपत्रामध्ये कोणत्याही रकान्यात माहिती न भरल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत रानिआ/मनपा-2014/ प्र.क्र.22/का.5 27.03.2015 75
१० शौचालयाचा वापर करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक आयोजित करण्याबाबतचे ग्रामविकास विभागाचे पत्र संकीर्ण-2016/प्र.क्र.18/पंरा-2 29.02.2016
07.10.2016
81
83
११ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षातर्फे देण्यात येणाऱ्या नमुना-2ब मध्ये सुधारणा- अधिसूचना तसेच नमुना-2अ व 2-ब ग्रा.वि. प ज.सं.वि. क्र.जिपनि-2016/प्र.43(१)/पंरा-2 06.01.2017 85
12 मान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रामध्ये केवळ पक्षाच्या चिन्हांचा उल्लेख करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.14/का.5 02.02.2017 95
१३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्राथमिक तपासणीच्यावेळी नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटी दूर करण्याची उमेदवारांना संधी देण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.32/का.5 01.04.2017 97
१४ राखीव जागांवरील निवडणूक लढविणा-या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत सन 2018 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.30 09.04.2018 101

राजकीय पक्षांची नोंदणी व चिन्हवाटप

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009 एसईसी/२००9/सी.आर 49/का.1१ 31.03.2009 1
2 महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) आदेश 2009 एसईसी/आरपीपी/२००9/सी.आर 49/का.1१
एसईसी/आरपीपी-2017/सीआर11
31.03.2009
21.01.2017
16
29
3 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009 - अनामत रकमेबाबत एसईसी/२००9/सी.आर 49/का.1१ 02.09.2009 35
4 स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका (चिन्ह निवड व वाटप) एसईसी२००9/प्र.क्र. 49/का.1१ 04.02.2012
05.02.2012
37
39
5 महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) (सुधारणा) आदेश 2015 रानिआ/रापनों-2015/प्र.क्र.6/का-11 06.05.2015 41
6 राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश, 2009 (सुधारीत-2016) सार्वत्रिक निवडणूका- राजकीय पक्षांनी सादर करावयाचे अहवाल, विवरणपत्रे, इत्यादीबाबत रानिआ/रापनों-2014/ प्र.क्र.04/का-11 20.10.2016 43
7 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009 (सुधारणा),br/>१) नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत
२) पाच वर्षात निवडणुकीमध्ये एकही उमेदवार अंतिमत: उभा न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याबाबत
३) निवडणुकीत प्रसिध्द केलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याबाबत
रानिआ/रापनों-2018/ प्र.क्र.8/का-11 25.07.2018 54

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे निवडणूका घेण्याबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राद्ववारे घेण्याबाबतचे आदेश रानिआ - 2005/प्र.क्र.24/का-7 03.05.2005 1
2 मतदान यंत्र व त्यांच्याशी संबधित साहित्याची नोंद जडवस्तू संग्रह नोंदवहीत घेणेबाबत रानिआ/जिपपंस- 2010/ प्र.क्र.3/का-7 05.07.2007 12
3 मतदान यंत्राची मेमरी 3 महिन्याच्या कालावधीनंतर कोषागरातून काढण्यास सक्षम अधिकारी रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 08.10.2007 13
4 जिल्हापरिषद व पंचायत समिती क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करणेबाबतचे सुधारीत आदेश,2010 - अंध अथवा अपंग मतदारांनी मत नोंदविणे. रानिआ/जिपपंस- 2010/ प्र.क्र.3/का-7 10.06.2010 78
5 इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांचा सुरक्षित साठा करणे व त्यांच्या संख्येचा हिशोब ठेवणे रानिआ/मनपा2010/ प्र.क्र.6/का-5 03.01.2011 16
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका - मतदान यंत्र सेट व सील करणेबाबत रानिआ/मनपा2011/ प्र.क्र.18/का-5 12.03.2012 18
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरीता ईव्हीएममध्ये पांढ-या रंगाच्या मेमरीचा वापर करण्याबाबत रानिआ2013/जुमेमा/ प्र.क्र.2/का-12 18.06.2013 22
8 ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राव्दारे मतदान करण्याबाबतचा (सुधारणा) आदेश - 2013 रानिआ 2013/प्र.क्र.8/का-12 28.10.2013 24
9 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावर " None of the Above" (NOTA) बटनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत रानिआ 2013/प्र.क्र.11/का-12 12.11.2013 29
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावर " वरील पैकी एकही नाही " (NOTA) बटनाच्या वापराबाबत पूरक आदेश रानिआ 2013/प्र.क्र.11/का-12 26.11.2013 39
11 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरील मतपत्रिकेवरील उमेदवारांची नावे मुद्रीत करण्याबाबत रानिआ/जिपपंस-2017/प्र.क्र.13/का.7 03.02.2017 42

मतदान करतेवेळी वापरावयाच्या पुराव्यांबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदान करताना भारत निवडणूक आयोगाकडील मतदार ओळखपत्र अथवा अन्य पुरावा सादर करण्याबाबत रानिआ/मनपा2009/प्र.क्र.16/का.5 08.11.2011
06.02.2012
02.08.2012
1
4
5
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये तोतयेगिरीबाबत मतदान केंद्राध्यक्षानी करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2010/प्र.क्र.4/का.5 22.10.2010 6

मतमोजणी

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतमोजणी करावयाची पध्दत रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.16/का- 5
रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.25/का.5
21.12.2009
29.03.2010
18.02.2017
1
3
4

आचारसंहिता

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 आचारसंहितेबाबत एकत्रित आदेश रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.31/का.6 14.10.2016 1

उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाची मर्यादा व यासंदर्भात सादर करावयाची विवरणपत्रे एमईसी.1095/101/ डेस्क-3 07.02.1995 1
2 निवडणुकांकरीता पक्षाने केलेला खर्च संबधित उमेदवारांमध्ये विभागणे व सादर करावयाचे वेळपत्रक रानिआ/मनपा-2006/प्र.क्र.17/ का-5 28.12.2006 12
3 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचे हिशोब सादर न केल्यास त्यांना अनर्ह घोषित करण्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत रानिआ/जिपपंस.2010/प्र.क्र.9/का.7 19.11.2010 14
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांमध्ये उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यास अनर्ह ठरविण्याबाबत रानिआ/नप2015/प्र.क्र.10/का.6 10.08.2015 15
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यासाठी उमेदवाराकरिता “वेळ (Time)आणि रीत (Manner)निश्चित करणेबाबत” रानिआ/2016/उनिख/प्र.क्र. 13/संगणकीकरण 15.10.2016 19
6 उमेदवारांच्या व राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चाबाबत विवरणपत्रे व शपथपत्रे यांचे नमुने रानिआ/2016/उनिख/प्र.क्र. 13/संगणकीकरण 25.10.2016 35
7 उमेदवाराने निवडणुकांमध्ये करावयाच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्याबाबत रानिआ/कनपा/2016/प्र.क्र.46/का.5 31.01.2017 52
8 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शेडयुल बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडण्याबाबतच्या आदेशासंबंधी स्पष्टीकरण रानिआ/2016/उनिख/प्र.क्र.13/संगणकीकरण कक्ष 02.02.2017 54

विविध निर्बंध

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 मालमत्ता विद्रुपीकरण यासंदर्भातील आदेश एसईसी1095/सीआर25/95/पीआर 21.01.1995 1
2 मद्यविक्री वरील बंदीबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे निदेश एसईसी1095/सीआर-1/95/डेस्क-3 07.03.1995 3
3 ध्वनीपेक्षकाच्या वापराबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश एसईसी-1095/सीआर-9/ 95/ डेस्क-3 18.03.1995 5
4 पोस्टर्स व पॅम्प्लेटची छपाई व प्रसिद्धीवर निर्बंध एसईसी-1095/सीआर-77/ 95/ डेस्क-3 28.08.1995 7
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत येणा-या सार्वजनिक सणांमधील आचरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे स्थास्वसं 2011/ प्र.क्र.25/ का.5 16.03.2012 9
6 निवडणुक कालावधीत शस्त्र परवानाधारकाकडून शस्त्रे जमा करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना रानिआ/मनपा-2015/ सं.क्र.279/का.5 9.4.2015 11
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Grant) खर्च करण्यावर निर्बंध.. रानिआ-2016/लोस्वेनि/ प्र.क्र.12/सं.क. 05.10.2016
20.12.2016
26
31
8 सुरक्षारक्षक पुरविण्यात आलेल्या व्यक्तीस तसेच लोकप्रतिनिधीस निवडणूक प्रतिनिधी, मतदान प्रतिनिधी व मतमोजणी प्रतिनिधी न नेमण्याबाबत रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.23/का.7 19.10.2016 32
9 आचारसंहिता लागू असणाऱ्या क्षेत्रामधील शासनाच्या जाहिरातीबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.5/का.5 16.01.2017 34

ध्वजारोहणाबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत एसईसी/जीईएन-2002/ प्र.क्र.10/ का-10 25.01.2002 1
2 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत--(महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती व ग्रामपंचायतीचे सरपंच) रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का.5 11.01.2012 3
3 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत-(जिल्ह्याचे पालक मंत्री)- रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का.5 11.01.2012
24.01.2012
4
5

निवडणुकीसंदर्भातील प्रचार

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 राजकीय पक्ष,उमेदवार यांच्या इलेक्ट्रॉनिग प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटवर्क,स्थानिक वाहिनी)प्रसारीत करण्यात येणा-या मुलाखती इत्यादीबाबत-आदेश स्थास्वसं-1103/ प्र.क्र.32/ का-5 17.03.2005 1
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचारार्थ हद्दीबाहेरुन आलेल्या व्यक्तीनी निवडणुकीचा जाहीर प्रचार कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक क्षेत्रामध्ये वास्तव्य न करणेबाबत रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.4/का-5 09.04.2010 2
3 महत्त्वाचे राजकीय पुढारी (star Campaigners ) यांच्या प्रचार दौ-याच्या प्रवास खर्चाबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.17/का-5 08.11.2011 3
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये प्राण्यांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करणे बाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.26/का-5 23.12.2011 5
5 निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्र व आजूबाजूच्या परिसरात उमेदवारांचा प्रवेश व निवडणूक काळात उमेदवारांनी उघडावयाची प्रचार कार्यालये - आदेश रानिआ/मनपा/2007/प्र.क्र.6/का.5 04.02.2012 6
6 निवडणूक प्रचाराबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3/का-5 14.02.2012 8
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचारादरम्यान वापरावयाच्या वाहन संख्येबाबत रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क्र.31/का.7 19.11.2016 9
8 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आचारसंहिता कालावधीत उमेदवार/राजकीय पक्ष यांना सभा/प्रचाराकरिता विविध परवानग्या देण्याकरिता एक खिडकी योजना राबविण्याबाबत रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क्र.30/का.7 23.11.2016 11
9 जाहीर प्रचार बंदी, जनमत चाचणी आणि मतदानोत्तर चाचणी घेणे, निष्कर्ष प्रसिध्द करण्याबाबतचे निर्देश. रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.7/का.5 21.01.2017 19
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये प्रचार साहित्याची छपाई व प्रसिध्दीवर आयोगाच्या आदेशान्वये घालण्यात आलेल्या निर्बंधाबाबत स्पष्टीकरण रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.20/का.5 13.02.2017 21

पेड न्यूज व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया संदर्भात समिती गठीत करणेबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 राजकीय पक्ष,उमेदवार यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटवर्क,स्थानिक वाहिनी)प्रसारीत करण्यात येणा-या मुलाखती इत्यादीबाबत-आदेश रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.1/का.5 06.01.2009 1
2 केबल नेटवर्क, स्थानिक वाहिनी प्रसारीत करण्यात येणाऱ्या मुलाखती इत्यादीबाबत-प्रमाणपत्र देण्याकरिता महानरगपालिका / जिल्हाधिकारी कार्यालयात समिती गठीत करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.1/का.5 22.12.2011 9
3 पेड न्यूजबाबत रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.1/का-5 16.01.2012 11

आचारसंहिता कालावधीतील विविध बैठकांबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणेबाबत रानिआ/ग्रापंनि-2012/ प्र.क्र.6/का.8 21.08.2012 1
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत लोकशाही दिन साजरा करण्याबाबत रानिआ/ग्रापंनि/2013/प्र.क्र.5/का-8 04.03.2013 3

निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील माहिती राज्य निवडणूक आयोगास पाठविण्याबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणूक प्रक्रियेपुर्वी तसेच दरम्यान सादर करावयाच्या अहवालाचे नमुने रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.20/का.7 24.10.2016 1
2 निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर सादर करावयाची प्रमाणपत्रे रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.26/का.7 09.11.2016 17

इतर महत्वाचे आदेश व सूचना

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 Requisition of Staff and Vehicles SEC/306/Desk-3
SEC/ZPPS/2017/CR.44/D-7
02.03.1995
18.07.2018
1
6
2 Restrictions on transfer of staff. SRC/1095/CR- 5/95/D-5 15.03.1995 8
3 निवडून आलेल्या उमेदवारांना दयावयाचे प्रमाणपत्र एसईसी1095/सीआर11/डे-3 10.04.1995
08.06.1995
10
13
4 राज्य निवडणूक आयोगाची पितळी मुद्रा (सील) वापरणेबाबत तसेच इतर साहित्य खरेदीबाबत एसईसी/पीएम-1496/सीआर-11/ का-3 15.03.1996 14
5 विभेदक चिन्हांच्या नमुन्याबाबत SEC/GEN-1097/ CR241/D-3 23.07.1997 16
6 पोस्टल बॅलट ऑर्डर-2001 व दि.17 जानेवारी 2002 चे पत्र एसईसी/जीईएन/2001/ प्र.क्र.5/ का-10 16.01.2001
17.1.2002
18
40
7 निवडणूकीत झालेल्या सर्व महत्वाच्या घटना अथवा गैरप्रकार राज्य निवडणूक आयोगाला ताबडतोब कळविण्याबाबत मनपा-2004/प्र.क्र.35/का-5 01.12.2004 42
8 नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या तारखेनंतर एकच उमेदवार शिल्लक असल्यास त्याचा अहवाल आयोगास पाठविण्याबाबत व आयोगाच्या मान्यतेनंतर त्या उमेदवारास विजयी घोषित करणेबाबत. रानिआ/मनपा-2004/प्र.क्र.37/का. 23.12.2004 43
9 निवडणुकीसंबंधी गुन्ह्यात तातडीने आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत परिपत्रक क्र. रानिआ/मनपा 2005/प्र.क्र.14/का.05 12.4.2005 44
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने दयावयाच्या शपथपत्रात अथवा घोषणापत्रात चुकीची माहिती दिल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.25/का-5
रानिआ/मनपा-2007/ प्र.क्र.3/का-5
11.08.2005
20.2.2013
46
47
11 व्हिडिओ कॅसेटसची विल्हेवाट लावण्याबाबत. क्रमांक-रानिआ/मनपा/2005/प्र.क्र.36/का-5 20.12.2005 50
12 निवडणुकांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई क्रमांक-रानिआ-2006/प्र.क्र.14/का-5 2.8.2006 51
13 निवडणुकविषयक गुन्हे मागे घेताना आयोगाची परवानगी घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.10/का-5 14.03.2007 54
14 निवडणुकविषयक कार्यवाहीच्या व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या सीडी उपलब्ध करून देणेबाबत मनप-2007/प्र.क्र.18/ का-7 07.04.2007 56
15 निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या दबाव न आणण्याबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 10.04.2007 58
16 पोट निवडणूकीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 24.04.2007 59
17 मतदानाच्या कामाकरीता शिक्षकांची नेमणूक केल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2008/प्र.क्र.9/का-5 11.11.2008 60
18 मतदाराच्या बोटाला लावावयाच्या न मिटणाऱ्या शाईच्या बाटलीऐवजी मार्करपेनच्या वापराबाबत. क्र.रानिआ/मनपा-2010/प्र.क्र.10/का.05 19.11.2011 62
19 राज्य निवडणूक आयोगाचा लोगो छापणेबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.24/का-5 17.12.2011 64
20 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांवर क्षेत्रिय अधिका-याचे (झोनल ऑफीसर) काम सोपविण्याबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.18/का-5 23.01.2012 66
21 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्यावेळी मतदान/मतमोजणीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांना तसेच पोलिस अधिकारी व पोलिस कर्मचारी यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्ता/ आहार भत्त्याबाबतचे आदेश व शुध्दीपत्रक रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3/का-5 31.01.2012
11.02.2012
68
70
22 मतदाराच्या बोटाला लावावयाच्या न मिटणाऱ्या शाईबाबत. रानिआ/मनपा-2012/प्र.क्र.24/का-5 09.10.2012 72
23 स्थानिक पातळीवर मतपत्रिका छापून घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2014/ प्र.क्र.20/का.5 17.11.2014 73
24 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपिल क्र.5756/2005 मधील दि.19/10/2006 च्या निर्णयान्वये कार्यवाही करण्याबाबत. रानिआ/2014/प्र.क्र.07/का.6 25.11.2014 74
25 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रीय निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना. रानिआ/ग्रापनि-2014/प्र.क्र.2/का-8 07.01.2015 88
26 जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये नैमित्तीक रिकाम्या जागांची माहिती राज्य निवडणूक आयोगास तात्काळ कळविण्याबाबत रानिआ/जिपपंस-2015/ प्र.क्र.12/का.7. 23.02.2015 90
27 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांना विहित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कार्यवाही करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2016/ प्र.क्र.1/का.05 06.04.2016 92
28 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी भरलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यासंदर्भातील निर्णय घेताना विचारात घ्यावयाच्य कायदेशीर मतांबाबत खुलासा. रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.12/का.7 19.05.2016 97
29 ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्यावेळी कर्तव्यावत असताना मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना गंभीर जखमी/ कायमचे अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शा.नि क्र. ग्रापनि-2015/प्र.क्र.96/पंरा-2 20.06.2016 98
30 राज्यातील जिल्हा परिषद / पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुका राखीव प्रवर्गातील लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अपात्र करणेबाबत ग्रामविकास विभाग शा.नि क्र. ग्रापनि-2014/प्र.क्र.159/ पंरा-2 04.08.2016 103
31 स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक अनपेक्षित परिस्थिती हाताळण्याबाबत कायद्याचे अग्रक्रम रानिआ-2016/अहाका/ प्र.क्र.10/सं.क. 04.10.2016 107
32 निवडणूक प्रतिनिधीची नेमणूक रद्द करण्यासाठी नमुना विहित करणे व निवडणूक प्रतिनिधीला छायाचित्र असलेले ओळखपत्र देणेबाबत रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.23/का.7 19.10.2016 111
33 आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात आयोगास पत्रव्यवहार सादर करताना घ्यावयाची दक्षता रानिआ/सं.क्र.141/आचारसंहिता कक्ष 27.01.2017 114
34 राज्यातील महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायत/जिल्हा परिषद/ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे कामकाज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मानधन/अतिकालिक भत्ता मंजूर करण्याबाबत रानिआ/नप-2017/प्र.क्र.2/का.6 12.06.2017 116
35 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-प्रभाग रचनेपासून
(i)निवडणूक प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व नि:पक्ष अधिकारी/कर्मचारी यांच्याद्वारे हाताळण्याबाबत व
(ii)प्रतिबंधात्मक व इतर उपाययोजना करण्याबाबत
रानिआ/मनपा-2018/प्र.क्र.30/का.5 31.07.2018 121

चिन्हांची यादी

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश-2019 पक्ष व अद्ययावत चिन्हांची यादी रानिआ/रापनों-2019/प्र.क्र.22/का.11 30.11.2019 1
८८