भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महानगरपालिका निवडणूकांविषयी महत्वाचे आदेश व सुचना

निवडणूकांबाबतचे विविध अधिकार प्रदान करणेबाबत

अ.क्र. विषय आदेश क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महानगरपालिका अधिनियमातंर्ग अधिकार प्रदान करण्याबाबत SEC/1094/174/1994 07.11.1994 1
2 महानगरपालिका नियमातंर्ग अधिकार प्रदान करण्याबाबत SEC/1094/175/1994 07.11.1994 2
3 महानगरपालिका अधिनियम व नियमातील अधिकार प्रदान करण्याबाबत SEC/1094/191/1994 11.11.1994
19.11.1994
3
4 निवडणुकाच्या जबाबदा-या पार पाडताना सबिधित अधिका-यांना द्यावयाची पदसिद्ध पदनामे एसईसी/जीईएन/1999/प्र.क्र.65/कार्या-10 30.08.1999 4
9
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील निवडणूकविषयक कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत क्रानिआ/मनपा-2015/प्र.क्र.6/2015 10.02.2015 10
14
6 महानगरपालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी,सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करणे,त्यांच्यावर कामाची जबाबदारी सोपविणे इत्यादीबाबत रानिआ/मनपा-201/प्र.क्र.16/का-5 12.03.2015 15
18
7 निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नेमणूकीबाबत रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.16/का-5 26.12.2016 19
20

प्रभाग रचना

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग रचना क्र.रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.2/का-5 19.1.2005 21
22
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमध्ये बदल क्र.रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.4/का-5 27.01.2005 td>
3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघाची पुर्नरचना - कामकाज गोपनीयरित्या हाताळण्याबाबत रानिआ/मनपा2005/प्र.क्र.17/का.05 24.10.2005
02.07.2013
 
4 प्रभाग रचनेच्या नकाशांवर नगर रचनाकारांची स्वाक्षरी असण्याबाबत क्र.रानिआ/मनपा-2012/प्र.क्र.23/का-5 17.7.2012  
5 नागरी क्षेत्राची निवडणूक प्रभागामध्ये विभागणी करण्याबाबत सुधारीत आदेश क्र.रानिआ/मनपा-2014/प्र.क्र.26/का-5 6.2.2015  
6 महानगरपालिका निवडणुकांची प्रारूप प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार संबधित महानगरपालिका आयुक्तांना प्रदान करणेबाबत. क्र.रानिआ/मनपा-2014/प्र.क्र.26/का-5 6.2.2015  
7 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांचे आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्यासंबधी क्र.रानिआ/मनपा-2014/प्र.क्र.26/का-5 6.2.2015
8 बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारीत आदेश (बृहन्मुंबई वगळून) क्र.रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.26/का-5 20.8.2016  

मतदार यादी तयार करणे

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 मतदार यादी अधिप्रमाणित करणे व ती सुरक्षित ठेवणे संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश SEC/1096/CR-6/96/D-3 31.01.1996  
2 >मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर त्यामधील दुरुस्त्याबाबत एसईसी/जीएन-1096/ सीआर.17/का.3 05.11.1996  
3 मतदार यादी मधील सुधारणा नामनिर्देशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंतच करता येतील याबाबतचे आदेश एसईसी/एमसी-2002/ प्र.क्र.1/का.10 02.01.2002  
4 मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी अद्ययावत यादी पुरविणेबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या सूचना दि.08.12.2004 रानिआ/मनपा/2004/प्र.क्र.33/का.5 23.12.2004  
5 मतदार यादीतील दुबार नावाबाबत करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2007/प्र.क्र.6/का.5 24.04.2007  
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील मयत अथवा स्थांनातरीत मतदारांबाबत करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2010/प्र.क्र.4/का.5 11.10.2010
07.02.2012
 
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्यावेळी वापरावयाच्या मतदार यादीबाबत रानिआ 2015/ प्र.क्र.3/ प्रकल्प कक्ष 17.04.2015  
8 मतदार यादीचा अचूक डाटा मिळण्याबाबत धोरण रानिआ/मनपा-2017/ प्र.क्र.53/का-5 (सहपत्र-क्र.रानिआ-2017/प्र.क्र.19/संगणक कक्ष दि.26.10.2017) 26.10.2017  

 

मतदान केंद्र निश्चितीबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 अपंग मतदारांना तळमजल्यावर मतदान केंद्र उभारण्याबाबत रानिआ/मनपा-2005/ प्र.क्र.34/का.5 24.12.2005 103
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका - मतदान केंद्र निश्चिती व आदर्श मतदान केंद्र निर्मितीबाबत रानिआ-2015/प्र.क्र.9/प्रकल्प कक्ष
रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.04/ का.5
27.05.2015
09.03.2016
104
116
3 महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूका- 2017 प्रत्येक मतदान केंद्रास जोडावयाच्या मतदारांच्या संख्येबाबत रानिआ/मनपा-2005/ प्र.क्र.16/का-5 03.12.2016 117
118
4 उमेदवाराच्या शपथपत्रातील माहिती व व्हिडीओ बाईटस यास प्रसिध्दी देणेबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.2/का-5 21.01.2017 119
121
5 उमेदवाराच्या शपथपत्राचा गोषवारा मतदान केंद्राबाहेर लावण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.2/का-5 01.02.2017 122
6 दिव्यांग व्यक्तींना मतदान करता येणे शक्य व्हावे यासाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा पुरविण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.7/ का-5 25.01.2017
18.2.2017
28.11.2017
123
135
7 मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी जमा झालेला कचरा उचलण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.29/का.5 29.03.2017 136
137

 

नामनिर्देशपत्राबाबतच्या तरतुदी

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 विशेष मागासप्रवर्ग संदर्भातील राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र या संदर्भातील शासनाचे पत्र सीबीसी-1096/सी-1258/प्र.क्र.238/ मावक-5
एसईसी/एमएमसी-1196/ प्र.क्र.196/ का.3
ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-2003/ प्र.क्र.455/पंरा-2
05.10.1996
07.10.1996
138
139
2 दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसल्याबाबतचे सुधारीत शपथपत्राबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र एसईसी/जीईएन/२००१/प्र.क्र.29/ का.10
शासन अधिसूचना
31.03.2009
13.09.2000
140
148
3 गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व स्थावर, जंगम मालमत्तेचा तपशिल देणारे शपथपत्राबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश व त्याबाबतची सुधारणा एसईसी/जीईएन/२००2/प्र.क्र.85/ का.5 15.03.2004 149
150
4 सूचक, अनुमोदक व उमेदवार यांचे मतदार यादीतील अनुक्रमांक चुकीचे असल्यासंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय- नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याबाबत आयोगाचे पत्र रानिआ/मनपा2008/प्र.क्र.12/का.5 23.06.2008 151
161
5 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी मराठी अथवा इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेतून विहित नमुन्यात शपथपत्र /घोषणापत्र सादर करण्याची मुभा रानिआ/मनपा-2012/ प्र.क्र.12/का.5 28.01.2012 162
163
6 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका - जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध/खोटे ठरल्याबाबत रानिआ/2013/प्र.क्र.25/का.5 17.07.2013
31.01.2013
164
177
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये शपथपत्र/घोषणापत्र स्टॅम्प पेपरवर सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत रानिआ/मनपा-2014/प्र.क्र.22/ का.5 08.01.2015 178
179
8 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाच्या शपथपत्रामध्ये कोणत्याही रकान्यात माहिती न भरल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत रानिआ/मनपा-2015/ प्र.क्र.5/का.6 27.03.2015 180
185
9 उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाचे सुधारीत शपथपत्र रानिआ/मनपा2015/प्र.क्र.24/का.05 व शुद्धीपत्र 05.10.2015
19.01.2017
13.08.2018
28.11.2018
186
223
10 महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूका -2017 बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीच्या अनुषंगाने मतपत्रिकेचा नमुना (बृहन्मुंबई मतानगरपालिका वगळून) रानिआ/मनपा2015/प्र.क्र.5/का.5 03.01.2017 224
229
11 मान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रामध्ये केवळ पक्षाच्या चिन्हांचा उल्लेख करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.14/का.6 02.02.2017 230
231
12 नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटी दूर करण्याची उमेदवारांना संधी देण्याबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.32/का.5 01.04.2017 232
235
13 शौचालयाच्या वापराबाबतचे प्रमाणप्रत्र सादर करण्याबाबत न. वि. वि. पत्र क्र. स्वमअ-2016/प्रक्र-254/नवि-34 व शासन अधिसूचना क्र. 19 असाधारण क्र. 145 30.05.2017 236
246
14 महानगरपालिका नगरपरिषदा व पंचायतीमधील राखीव जागेकरीता निवडणूक लढविणा-या व्यक्तीने नामनिर्देशनपत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भातील संबधित अधिनियमातील तरतुदीमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा रानिआ/नप-2018/प्र.क्र.1/का.05
शासन अधिसूचना
20.3.2018 247
257

 

राजकीय पक्षांची नोंदणी व चिन्हवाटप

 

>

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) आदेश 2009 (राजकीय पक्षांनी पक्षाचा उमेदवार कळविण्याबाबतचे परिशिष्ट १, २ व 3 यांचे नमूने) एसईसी/२००9/सी.आर 49/का.11 31.03.2009 258
272
2 नोदणीकृत पक्षांना समान चिन्ह मिळण्याबाबतच्या तरतूदी क्र.एसईसी/आरपीपी-2017/सीआर-07/का-11 31.03.2009
21.01.2017
273
291
3 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009 - अनामत रकमेबाबत एसईसी/२००9/सी.आर 49/का.11 02.09.2009 292
293
4 राजकीय पक्षाव्दारे उभे करण्यात येणारे उमेदवार रानिआ/मनपा/2006/प्रक्र19/का5 06.01.2007 294
5 महानगरपालिका निवडणूका पक्षांच्या उमेदवारांनी सादर करावयाचे - सुधारीत जोडपत्र १ व २ बाबत क्र.रानिआ/रापनो 2009/प्र.क्र.49 (भाग-2)/का.11 25.02.2013 295
300
6 बहुसदस्सीय पध्दतीत चिन्हांचे वाटप करण्यासंदर्भातील सुधारणा क्र.एसईसी- 2009/प्र.क्र.49 /का.11 04.02.2012
05.02.2012
301
304
7 महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) (सुधारणा) आदेश 2015 रानिआ/रापनों-2015/प्र.क्र.6/का-11 06.05.2015 305
306
8 राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश, 2009 (सुधारीत-2016) सार्वत्रिक निवडणूका- राजकीय पक्षांनी सादर करावयाचे अहवाल, विवरणपत्रे, इत्यादीबाबत रानिआ/रापनों-2014/ प्र.क्र.04/का-11 20.10.2016 307
317
9 राजकीय पक्षांने पुरस्कृत उमेदवारांनी दयावयाची सूचना रानिआ/मनपा-2015/प्रक्र13/का.5 01.02.2017 318
10 राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत पक्षांची नावे व चिन्हांची यादी क्र.रानिआ/रापनो 2017/प्र.क्र.07 /का.11 18.01.2017 319
369
11 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009 (सुधारणा),br/>१) नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत
२) पाच वर्षात निवडणुकीमध्ये एकही उमेदवार अंतिमत: उभा न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याबाबत
३) निवडणुकीत प्रसिध्द केलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याबाबत
रानिआ/रापनों-2018/ प्र.क्र.8/का-11 25.07.2018 370
372

 

आचारसंहिता

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 आचारसंहितेबाबत एकत्रित आदेश रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.31/का.6 14.10.2016 373
406

 

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे निवडणूका घेण्याबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महानगरपालिका क्षेत्रात इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राद्ववारे मतदान घेण्याबाबतचे आदेश रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.13/का-5 07.01.2005 407
426
2 मतदान संपनंतर बॅटरी सुरु राहून मतमोजणीच्या वेळी बॅटरी संपून निकाल दिसत नसल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.18/ का-5 13.06.2005 427
3 मतदान यंत्र व त्यांच्याशी संबधित साहित्याची नोंद जडवस्तू संग्रह नोंदवहीत घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.7/का-5 05.07.2007 428
4 मतदान यंत्राची मेमरी 3 महिन्याच्या कालावधीनंतर कोषागरातून काढण्यास सक्षम अधिकारी रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 08.10.2007 429
430
5 महानगरपालिका क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करणेबाबत सुधारीत आदेश अंध व अपंग रानिआ/मनपा-2004/प्र.क्र.13/का-5 15.04.2010 431
6 इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांचा सुरक्षित साठा करणे व त्यांच्या संख्येचा हिशोब ठेवणे रानिआ/मनपा2010/ प्र.क्र.6/का-5 03.01.2011 432
433
7 मतदाराच्या बोटाला लावावयाच्या न मिटणा-या शाईच्या बाटलीऐवजी मार्करपेनच्या वापराबाबत रानिआ/मनपा2010/ प्र.क्र.10/का-5 19.11.2011 434
435
8 मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याबाबत रानिआ/मनपा2012/ प्र.क्र.24/का-5 09.10.2012 436
9 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका - मतदान यंत्र सेट व सील करणेबाबत रानिआ/मनपा2011/ प्र.क्र.18/का-5 12.03.2012 437
440
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरीता ईव्हीएममध्ये पांढ-या रंगाच्या मेमरीचा वापर करण्याबाबत रानिआ2013/जुमेमा/ प्र.क्र.2/का-12 18.06.2013 441
442
11 ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राव्दारे मतदान करण्याबाबतचा (सुधारणा) आदेश - 2013 रानिआ 2013/प्र.क्र.8/का-12 28.10.2013 443
447
12 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावर "None of the Above" (NOTA) बटनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत रानिआ 2013/प्र.क्र.11/का-12 12.11.2013 448
457
13 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावर " वरील पैकी एकही नाही " (NOTA) बटनाच्या वापराबाबत पूरक आदेश रानिआ 2013/प्र.क्र.11/का-12 26.11.2013 458
459
14/td> निवडणूकीपूर्वी मतदान यंत्र तयार करणे व मॉक पॉल बाबत रानिआ-2017/मॉपो/ प्र.क्र.11/ संगणकीकरण कक्ष 22.5.2017 460
469
15 नोटा रानिआ-2018/नोटा/ प्र.क्र.10/ संगणकीकरण कक्ष 6.11.2018 462
471

 

मतदान करतेवेळी वापरावयाच्या पुराव्यांबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदान करताना भारत निवडणूक आयोगाकडील मतदार ओळखपत्र अथवा अन्य पुरावा सादर करण्याबाबत रानिआ/मनपा2009/प्र.क्र.16/का.5 08.11.2011
06.02.2012
29.03.2010
02.08.2012
472
477
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये तोतयेगिरीबाबत मतदान केंद्राध्यक्षानी करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2010/प्र.क्र.4/का.5 22.10.2010 478
479

 

मतमोजणी

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतमोजणी करावयाची पध्दत रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.16/का- 5
रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.25/का.5
21.12.2009
29.03.2010
18.02.2017
480
484

 

उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाची मर्यादा व यासंदर्भात सादर करावयाची विवरणपत्रे एमईसी.1095/101/ डेस्क-3 07.02.1995 485
495
2 निवडणुकांकरीता पक्षाने केलेला खर्च संबधित उमेदवारांमध्ये विभागणे व सादर करावयाचे वेळपत्रक रानिआ/मनपा-2006/प्र.क्र.17/ का-5 28.12.2006 496
497
3 निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर न केल्यास उमेदवारास अनर्ह ठरविण्याबाबत रानिआ/मनपा2008/प्र.क्र.5/का-5 29.09.2008 498
499
4 महानगरपालिका, नगरपरिषदा,नगरपंचायती निवडणूकांमध्ये उमेदवारांने केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर करण्याबाबत रानिआ/नप-2009/ प्र.क्र.13/ का.05 व का. 06 05.06.2010 500
5 उमेदवाराने निवडणुकांमध्ये करावयाच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्याबाबत रानिआ/नप-2009/ प्र.क्र.13/ का.05 व का. 06 06.02.2015 501
503
6 महानगरपालिका, नगरपरिषदा,नगरपंचायती, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांमध्ये उमेदवारांने केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यास अनर्ह ठरविण्याबाबत रानिआ/नप2015/प्र.क्र.10/का.6 10.08.2015 504
508
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यासाठी उमेदवाराकरिता “वेळ (Time)आणि रीत (Manner)निश्चित करणेबाबत” रानिआ/2016/उनिख/प्र.क्र. 13/संगणकीकरण 15.10.2016 509
524
8 उमेदवारांच्या व राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चाबाबत विवरणपत्रे व शपथपत्रे यांचे नमुने रानिआ/2016//प्र.क्र.13/का.सं. कक्ष 25.10.2016 525
541
9 स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चाची मर्यादा (सदर मर्यादा दि.31.01.2017 च्या आदेशानुसार सुधारीत केली आहे.) रानिआ/मनपा-2006/प्र.क्र.46/ का-5 31.01.2017 542
543
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शेडयुल बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडण्याबाबतच्या आदेशासंबंधी स्पष्टीकरण रानिआ/2016/उनिख/प्र.क्र.13/संगणकीकरण कक्ष 02.02.2017 544

 

विविध निर्बंध

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 मालमत्ता विद्रुपीकरण यासंदर्भातील आदेश एसईसी1095/सीआर25/95/पीआर 21.01.1995 545
546
2 मद्यविक्री वरील बंदीबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे निदेश एसईसी1095/सीआर-1/95/डेस्क-3 07.03.1995 547
548
3 ध्वनीपेक्षकाच्या वापराबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश एसईसी-1095/सीआर-9/ 95/ डेस्क-3 18.03.1995 549
550
4 पोस्टर्स व पॅम्प्लेटची छपाई व प्रसिद्धीवर निर्बंध एसईसी-1095/सीआर-77/ 95/ डेस्क-3 28.08.1995 551
552
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत येणा-या सार्वजनिक सणांमधील आचरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे स्थास्वसं 2011/ प्र.क्र.25/ का.5 16.03.2012 553
554
6 निवडणुक कालावधीत शस्त्र परवानाधारकाकडून शस्त्रे जमा करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना रानिआ/मनपा-2015/ सं.क्र.279/का.5 9.5.2007 555
569
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Grant) खर्च करण्यावर निर्बंध.. रानिआ-2016/लोस्वेनि/ प्र.क्र.12/सं.क. 05.10.2016
20.12.2016
570
574
8 आचारसंहिता लागू असणाऱ्या क्षेत्रामधील शासनाच्या जाहिरातीबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.5/का.5 16.01.2017 575

 

ध्वजारोहणाबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत एसईसी/जीईएन-2002/ प्र.क्र.10/ का-10 25.01.2002 576
577
2 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत--(महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती व ग्रामपंचायतीचे सरपंच) रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का.5 11.01.2012 578
3 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत-(जिल्ह्याचे पालक मंत्री)- रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का.5 11.01.2012
24.01.2012
579
580

 

निवडणुकीसंदर्भातील प्रचार

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणूक प्रचाराकरीता उमेदवारास वाहन वापराबाबत दयावयाच्या परवानगी बाबतचे आदेश एसईसी/जीईएन-1198/ प्र.क्र.1/ का-3 06.01.1998 581
582
2 राजकीय पक्ष,उमेदवार यांच्या इलेक्ट्रॉनिग प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटवर्क,स्थानिक वाहिनी)प्रसारीत करण्यात येणा-या मुलाखती इत्यादीबाबत-आदेश स्थास्वसं-1103/ प्र.क्र.32/ का-5 17.03.2005 583
3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील प्रचार रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.4/का-5 09.04.2010 584
4 स्टार प्रचारकांची नावे कळविणे व त्यांच्या प्रवासखर्चास सूट देण्याबाबत रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.17/का.5 08.11.2011 585
586
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये प्राण्यांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करणे बाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.26/का-5 23.12.2011 587
6 निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्र व आजूबाजूच्या परिसरात उमेदवारांचा प्रवेश व निवडणूक काळात उमेदवारांनी उघडावयाची प्रचार कार्यालये - आदेश रानिआ/मनपा/2007/प्र.क्र.6/का.5 04.02.2012 588
589
7 प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर घरोघरी करण्यात येणा-या प्रचाराबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3/का-5 14.02.2012 590
8 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचारादरम्यान वापरावयाच्या वाहन संख्येबाबत रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क्र.31/का.7 19.11.2016 591
592
9 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आचारसंहिता कालावधीत उमेदवार/राजकीय पक्ष यांना सभा/प्रचाराकरिता विविध परवानग्या देण्याकरिता एक खिडकी योजना राबविण्याबाबत रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क्र.30/का.7 23.11.2016 593
600
10 महानगरपालिका निवडणूका-जाहीर प्रचारबंदीचा कालावधी रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.8/ का-5 20.01.2017 601
602
11 महत्त्वाचे राजकीय पुढारी (स्टार कॅम्पेनर) यांच्या संख्येबाबत रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.7/का-5 21.01.2017 603
604
12 जनमत चाचणी आणि मतदानोत्तर चाचणीचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्याबाबतचे निर्देश रानिआ/मनपा/2017/प्र.क्र.7/का.5 21.01.2017 605
606
13 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये प्रचार साहित्याची छपाई व प्रसिध्दीवर आयोगाच्या आदेशान्वये घालण्यात आलेल्या निर्बंधाबाबत स्पष्टीकरण रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.20/का.5 13.02.2017 607
608

 

पेड न्यूज व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया संदर्भात समिती गठीत करणेबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 राजकीय पक्ष,उमेदवार यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटवर्क,स्थानिक वाहिनी)प्रसारीत करण्यात येणा-या मुलाखती इत्यादीबाबत-आदेश रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.1/का.5 06.01.2009 609
616
2 केबल नेटवर्क, स्थानिक वाहिनी प्रसारीत करण्यात येणाऱ्या मुलाखती इत्यादीबाबत-प्रमाणपत्र देण्याकरिता महानरगपालिका / जिल्हाधिकारी कार्यालयात समिती गठीत करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.1/का.5 22.12.2011 617
618
3 पेड न्यूज बाबत समिती गठीत करण्याबाबतचे आदेश रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.1/का-5 16.01.2012 619
621

 

आचारसंहिता कालावधीतील विविध बैठकांबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणेबाबत रानिआ/ग्रापंनि-2012/ प्र.क्र.6/का.8 21.08.2012 622
623
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत लोकशाही दिन साजरा करण्याबाबत रानिआ/ग्रापंनि/2013/प्र.क्र.5/का-8 04.03.2013 624

 

निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील माहिती राज्य निवडणूक आयोगास पाठविण्याबाबत

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणूक प्रक्रियेपुर्वी तसेच दरम्यान सादर करावयाच्या अहवालाचे नमुने रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.20/का.7 24.10.2016 625
640
2 निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर सादर करावयाची प्रमाणपत्रे रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.26/का.7 09.11.2016 641
650

 

इतर महत्वाचे आदेश व सूचना

 

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 Requisition of Staff and Vehicles SEC/306/Desk-3
SEC/ZPPS/2017/CR.44/D-7
02.03.1995
11.12.2011
18.07.2018
651
659
2 Restrictions on transfer of staff. SRC/1095/CR- 5/95/D-5 15.03.1995 660
661
3 पोस्टल बॅलट ऑर्डर-2001 व दि.17 जानेवारी 2002 चे पत्र एसईसी/जीईएन/2001/ प्र.क्र.5/ का-10
क्र.रानिआ/मनपा-प्र.क्र.28/का-
16.01.2001
26.04.2001
17.1.2002
25.05.2018
662
697
4 निवडून आलेल्या उमेदवारांना दयावयाचे प्रमाणपत्र एसईसी1095/सीआर11/डे-3 10.04.1995
08.06.1995
698
701
5 राज्य निवडणूक आयोगाची पितळी मुद्रा (सील) वापरणेबाबत तसेच इतर साहित्य खरेदीबाबत एसईसी/पीएम-1496/सीआर-11/ का-3 15.03.1996 702
703
6 विभेदक चिन्हांच्या नमुन्याबाबत SEC/GEN-1097/ CR241/D-3 23.07.1997 704
705
7 निवडणूकीत झालेल्या सर्व महत्वाच्या घटना अथवा गैरप्रकार राज्य निवडणूक आयोगाला ताबडतोब कळविण्याबाबत मनपा-2004/प्र.क्र.35/का-5 01.12.2004 706
8 नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या तारखेनंतर एकच उमेदवार शिल्लक असल्यास त्याचा अहवाल आयोगास पाठविण्याबाबत व आयोगाच्या मान्यतेनंतर त्या उमेदवारास विजयी घोषित करणेबाबत. रानिआ/मनपा-2004/प्र.क्र.37/का. 23.12.2004 707
9 निवडणुकीसंबंधी गुन्ह्यात तातडीने आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत परिपत्रक क्र. रानिआ/मनपा 2005/प्र.क्र.14/का.05 12.4.2005 708
709
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने दयावयाच्या शपथपत्रात अथवा घोषणापत्रात चुकीची माहिती दिल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.25/का-5
रानिआ/मनपा-2007/ प्र.क्र.3/का-5
11.08.2005
20.2.2013
710
713
11 व्हिडिओ कॅसेटसची विल्हेवाट लावण्याबाबत. क्रमांक-रानिआ/मनपा/2005/प्र.क्र.36/का-5 20.12.2005 714
12 निवडणुकांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई क्रमांक-रानिआ-2006/प्र.क्र.14/का-5 2.8.2006 715
717
13 निवडणुकविषयक गुन्हे मागे घेताना आयोगाची परवानगी घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.10/का-5 14.03.2007 718
719
14 निवडणुकविषयक कार्यवाहीच्या व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या सीडी उपलब्ध करून देणेबाबत मनप-2007/प्र.क्र.18/ का-7 07.04.2007 720
721
15 प्रभाग रचना संदर्भात आदेश - स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दबावास बळी न पडण्याबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 10.04.2007 722
16 पोट निवडणूकीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 24.04.2007 723
17 मतदानाच्या कामाकरीता शिक्षकांची नेमणूक केल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2008/प्र.क्र.9/का-5 11.11.2008 724
725
18 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये किन्नरांकरीता प्रभाग आरक्षित करण्याबाबत. रानिआ/मनपा-2008/प्र.क्र.9/का-6 24.11.2011 726
19 राज्य निवडणूक आयोगाचा लोगो छापणेबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.24/का-5 17.12.2011 727
728
20 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांवर क्षेत्रिय अधिका-याचे (झोनल ऑफीसर) काम सोपविण्याबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.18/का-5 23.01.2012 729
730
21 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्यावेळी मतदान/मतमोजणीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांना तसेच पोलिस अधिकारी व पोलिस कर्मचारी यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्ता/ आहार भत्त्याबाबतचे आदेश व शुध्दीपत्रक रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3/का-5 31.01.2012
11.02.2012
12.06.2017
731
739
22 स्थानिक पातळीवर मतपत्रिका छापून घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2014/ प्र.क्र.20/का.5 17.11.2014 740
23 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपिल क्र.5756/2005 मधील दि.19/10/2006 च्या निर्णयान्वये कार्यवाही करण्याबाबत. रानिआ/2014/प्र.क्र.07/का.6 25.11.2014 741
754
24 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांना विहित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कार्यवाही करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2016/ प्र.क्र.1/का.05 06.04.2016 755
759
25 महानगरपालिका,नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निडणूकीच्या कर्तव्यांवर असताना जखमी झालेल्या अधिकारी/ कर्मचा-यांनाच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देणेबाबत.. रानिआ/नप-२०१६/प्र.क्र.२४/का.06 28.11.201 760
762
26 स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक अनपेक्षित परिस्थिती हाताळण्याबाबत कायद्याचे अग्रक्रम रानिआ-2016/अहाका /प्र.क्र.10/संगणकीकरण कक्ष 04.10.2016 763
766
27 अंशदानाची रक्कम जमा करण्याबाबत. क्र.रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.44/का-5 14.10.2016 767
771
28 आदर्श आचारसंहितेसंदर्भांत आयोगास पत्रव्यवहार सादर करताना घ्यावयाची दक्षता रानिआ/सं.क्र.141/आचारसंहिता कक्षरानिआ/सं.क्र.141/आचारसंहिता कक्ष 27.1.2017 772
773
29 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-प्रभाग रचनेपासून
(i)निवडणूक प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व नि:पक्ष अधिकारी/कर्मचारी यांच्याद्वारे हाताळण्याबाबत व
(ii)प्रतिबंधात्मक व इतर उपाययोजना करण्याबाबत
रानिआ/मनपा-2018/प्र.क्र.30/का.5 31.07.2018 774
779