भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

नगरपरिषद/नगर पंचायत निवडणूकाविषयी महत्वाचे आदेशव सुचना

निवडणूकांबाबतचे विविध अधिकार प्रदान करणेबाबत

अ.क्र. विषय आदेश क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणुकाच्या जबाबदा-या पार पाडताना सबिधित अधिका-यांना द्यावयाची पदसिद्ध पदनामे एसईसी/जीईएन/1999/प्र.क्र.65/कार्या-10 30.08.1999 1
6
2 नगर परिषद/ नगर पंचायत अधिनियम व नियमातील अधिकार प्रदान करण्याबाबत. एमएनसी11.01/सीआर.23/डी-११ 17.08.2001 7
10
3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील निवडणूक विषयक कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत. रानिआ/मनपा-2015/ प्र.क्र.6/का.5 10.02.2015 11
15
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेवारांनी निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहीती निकाल जाहिर झाल्याचा दिनांकापासून 30 दिवासात सादर करण्याबाबत आदेश. रानिआ/नप-2015/प्र.क्र.10 /का.6 10.08.2015 16
19
5 नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचनेस मान्यता देण्याबाबत.. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.07/का-6 07.05.2016 20
22
6 नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष पदाकरिता थेट निवडणूकासाठी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत. रानिआ/नपा-2015-2016/प्र.क्र.39/ का.6 18.10.2016 23
24
7 जिल्हाधिकारी यांना नगर परिषदा अध्यक्ष थेट निवडणूक नियमांतर्गत राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्राधिकृत करणेबाबत. रानिआ/नप-2015/प्र.क्र.40/का.6 18.10.2016 25
27
8 जिल्हाधिकारी यांना नगर पंचायत अध्यक्ष पदांच्या थेट निवडणूक नियमांतर्गत राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्राधिकृत व अधिकार प्रदान करणेबाबत. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.39/का.6 17.11.2017 28
31

प्रभाग रचना

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 नगरपरिषद अधिनियमातील अधिकार विकेंद्रीकरण (सदस्यसंख्या निश्चित) नपसु-2001/प्र.क्र.1/2001/5 01.01.2001 1
3
2 नगरपालिका क्षेत्राची निवडणूक प्रभागामध्ये विभागणी करणे.ल क्रमांक मनप-2004/प्र.क्र.36/का.5 07.12.2004 4
3 निवडणूकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या हद्दीमध्ये बदल न करणेबाबत. रानिआ/मनपा2005/प्र.क्र.5/का.05 27.01.2005 5
6
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघाची पुर्नरचना - कामकाज गोपनीयरित्या हाताळण्याबाबत रानिआ/मनपा2005/प्र.क्र.17/का.05 24.10.2005 7
8
5 प्रभाग रचना करताना आवश्यक तेथे मतदार गट फोडताना घ्यावयाची दक्षता घेण्याबाबत. रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.17/का.05 15.12.2005 9
10
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघाची पुर्नरचना - कामकाज गोपनीयरित्या हाताळण्याबाबत रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.17/का.05 02.07.2013 11
12
7 सन 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रगणक गटनिहाय लोकसंख्या आणि नकाशे घेऊन त्यावर एकत्रित नकाश तयार करण्याबाबत.. रानिआ/मनपा-2003/सं.क्र.138/का.05 10.2.2014 13
8 नगर परिषदा नगर पंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका सन 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रगणक गट दर्शविणारा गुगल अर्थवरील नकाशा तयार करण्याबाबत. रानिआ/नप-2015/प्र.क्र.4/का.6 7.2.2015 14
15
9 नगर परिषद/नगर पंचायती यांची सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत रानिआ/नप-2014/प्र.क्र.15/का-6 22.5.2015 16
19
10 नगर परिषद /नगर पंचायतींची प्रभाग रचना करण्याकरिता लोकसंख्येचे वितरण निश्चित करणेबाबत.) रानिआ/नप-2015/प्र.क्र.7(2 )/का-6 24.7.2015 20
23
11 डिसेंबर 2016 ते फेब्रुवारी 2017 मध्ये मुदती संपणाऱ्या नगरपरिषदा/नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणुका. सदस्य संख्या निश्चित करणे. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.9/का.6 05.05.2016 24
26
12 थेट अध्यक्ष निवडीबाबत (बहुसदस्यीय) सन 2016 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 9 19.05.2016 27
43
13 नगर परिषद/नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप करण्याची व त्या चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पध्दत. क्र.एमसीओ-2016/प्र.क्र.128(2)/नवि-14 13.06.2016 44
51
14 शासनाने नगर परिषदांमध्ये एक सदस्यीय ऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत लागु केल्याने नगर परिषद/नगर पंचायत प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारीत आदेश. क्रमांक-रानिआ/नपा-2016/प्र.क्र.10/का -6 15.06.2016 52
68
15 माहे डिसेंबर,2016 ते फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगर परिषदा /नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचनेस मान्यता देण्याबाबत. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.10/ का-6 30.06.2016 69
70
16 नगरपरिषदेच्या अध्यक्षाची थेट निवडणूक. सन 2016 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 16 30.08.2016 71
80
17 नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणुका नियम, 2016.) क्र.एमसीओ-2016/प्र.क्र.166/नवि-14 04.10.2016 81
151
18 नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती. सन 2017 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 9 12.01.2017 152
159
19 मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर (सुधारणा) अध्यादेश, 2017 शौचालय वापराबाबत स्वयंप्रमाणपत्र. क्र.स्वमअ-2015/प्र.क.254/नवि-34 02.02.2017 160
168
20 नगरपरिषदेच्या अध्यक्षाची थेट निवडणूक. सन 2017 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 25 02.11.2017 169
172
21 नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणुका नियम, 2017.. क्र.एमसीओ-2017/प्र.क.348/नवि-14 13.11.2017 173
231

मतदार यादी तयार करणे

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 मतदार यादी तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत. No. SEC/1094/CR-164/1994/D-3 31.10.1994 1
2
2 मतदार यादी अधिप्रमाणित करणे व ती सुरक्षित ठेवणे संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश SEC/1096/CR-6/96/D-3 31.01.1996 3
4
3 नगरपरिषद निवडणुकांत मतदार यादी तयार करणेबाबत. क्र. एसईसी/जीईएन-1196/सीआर-17/का-3 04.03.1996 5
6
4 महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणूका मतदार यादीबाबत. क्र.एसईसी/जीईएन-1096/सीआर-17/का-3 05.11.1996 7
8
5 मतदार यादी मधील सुधारणा नामनिर्देशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंतच करता येतील याबाबतचे आदेश एसईसी/एमसी-2002/ प्र.क्र.1/का.10 02.01.2002 9
10
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमधील मतदार यादी मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी अद्ययावत यादी पुरविणेबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या सूचना दि.08.12.2004. रानिआ/मनपा/2004/प्र.क्र.33/का.5
क्रमांक ईएलआर-1004/प्र.क्र.565/04/33
23.12.2004
08.12.2004
11
13
7 मतदार यादीतील दुबार नावाबाबत करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का.5 24.04.2007
07.02.2012
14
17
8 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील मयत अथवा स्थांनातरीत मतदारांबाबत करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2010/प्र.क्र.4/का.5 11.10.2010 18
19
9 आगामी नगरपरिषदा / नगरपंचायत निवडणुकांच्या अनुषंगाने मतदार जागृती अभियान राबविणे तसेच निवडणुकीमध्ये संगणक आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. रानिआ/नप-2015/प्र.क्र.2/का.6 30.01.2015 20
21
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्यावेळी वापरावयाच्या मतदार यादीबाबत रानिआ 2015/ प्र.क्र.3/ प्रकल्प कक्ष 17.04.2015 22
25
11 माहे नोव्हेंबर,2016 ते जानेवारी, 2017 मध्ये होणाऱ्या नगर परिषद/नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणूकाकरिता विधानसभेची मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी मतदारंची नोंद वेळीच ERMS मध्ये घेण्याबाबत. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.17/का-6 23.06.2016 26
31
12 नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका-2016 मतदार याद्या, अद्ययावत व बिनचूक करण्याबाबत. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.17 (1) /का-6 27.06.2016 32
37
13 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकासंदर्भात मतदार जागृतीबाबत. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.27/का-6 21.09.2016 38
40
14 नगर परिषदा/ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सर्व्हीस व्होटर बाबत रानिआ/नप-2018/प्र.क्र.14/का-6 10.08.2018 41
51

मतदान केंद्र निश्चितीबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 अपंग मतदारांना तळमजल्यावर मतदान केंद्र उभारण्याबाबत रानिआ/मनपा-2005/ प्र.क्र.34/का.5 24.12.2005 1
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका 2015 - मतदान केंद्र निश्चिती व आदर्श मतदान केंद्र निर्मितीबाबत रानिआ-2015/प्र.क्र.9/प्रकल्प कक्ष यांचे मुख्य निवडणूक आयोगाचे पत्र 27.05.2015 2
12
3 मतदार यादी व मतदान केंद्र निश्चितीबाबतचे निकष. रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.4/का.5 09.03.2016 13
14
4 नगर परिषदा /नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणूक 2016-2017 प्रत्येक मतदान केंद्रावर ठेवावयाच्या मतदारांच्या संख्येबाबत. रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.29/ का-6 09.09.2016 15
16

नामनिर्देशपत्राबाबतच्या तरतुदी

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 दि.13/06/1995 च्या शासन निर्णयाद्वारे काही जातींचा विशेष प्रवर्गात समावेश करून त्यांना सवलती देण्याबाबत. सीबीसी-1096/सी-1258/प्र.क्र.238/ मावक-5 05.10.1996 1
2 नागरिकांच्या मागासवर्गात विशेष मागासवर्गाचा समावेश करण्याबाबत. आयोगाचे पत्र या संदर्भातील शासनाचे पत्र. एसईसी/एमएमसी-1196/ प्र.क्र.196/ का.3 07.10.1996 2
3 गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व स्थावर, जंगम मालमत्तेचा तपशिल देणारे शपथपत्राबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश व त्याबाबतची सुधारणा एसईसी/जीईएन/२००2/प्र.क्र.85/ का.5 15.03.2004 3
4
4 सूचक, अनुमोदक व उमेदवार यांचे मतदार यादीतील अनुक्रमांक चुकीचे असल्यासंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय रानिआ/मनपा2008/प्र.क्र.12/का.5 23.06.2008 5
15
5 दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसल्याबाबतचे सुधारीत शपथपत्राबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र व राजपत्राची प्रत एसईसी/जीईएन/२००१/प्र.क्र.29/ का.10 31.03.2009 16
18
6 नगर परिषद/ नगर पंचायत अनामत रकमेबाबतची शासन अधिसूचना. क्रमांक एमएमसी/2008/481/प्र.क्र.19/नवि 32 06.11.2010 19
22
7 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी मराठी अथवा इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेतून विहित नमुन्यात शपथपत्र /घोषणापत्र सादर करण्याची मुभा रानिआ/मनपा-2012/ प्र.क्र.12/का.5 28.01.2012 23
24
8 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका - जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध/खोटे ठरल्याबाबत रानिआ/मनपा-2012/प्र.क्र.51/का.5 31.01.2013 25
26
9 उनिवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातप्रमाणपत्र वैधता प्रमाणपत्र वैधता सादर करणे अवश्यक असलेबाबत क्रमांक रानिआ- 2013/प्र.क्र.25/का.9 17.07.2013 27
38
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत तसेच खर्चाच्या हिशोबासोबत सादर करावयाची तसेच आयोगाकडे राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीच्या अर्जासोबत सादर करावयाची शपथपत्र/ घोषणापत्र स्टॅंम्प पेपरवर सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत. रानिआ/मनपा-2014/प्र.क्र.22/का.5 08.01.2015 39
40
11 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाच्या शपथपत्रामध्ये कोणत्याही रकान्यात माहिती न भरल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत रानिआ/नपा-2015/ प्र.क्र.5/का.6 27.03.2015 41
46
12 नगरपरिषद/ नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये वापरावयाच्या नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्राचा नमुना. Vरानिआ/नपा-2015/प्र.क्र.7/का-6 29.09.2015 47
59
13 नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2016-2017 नगराध्यक्ष व बहुसदस्यिय प्रभाग पध्दतीस अनुसरून नामनिर्देशनपत्रे व मतपत्रिका बाबत. रानिआ/नपा-2016/प्र.क्र.28/का-6 18.10.2016 60
87
14 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्राथमिक तपासणीच्यावेळी नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटी दुर करण्याची उमेदवारांना संधी देण्या बाबत. रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.32/का-5 01.04.2017 88
91
15 नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाची सुधारित शपथपत्र रानिआ/नप-2018/प्र.क्र.13/का-6 13.08.2018 92
110

राजकीय पक्षांची नोंदणी व चिन्हवाटप

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009. एसईसी/२००9/सी.आर 49/का.11 31.03.2009 1
22
2 महाराष्ट्र राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश - 2009 - अनामत रकमेबाबत एसईसी/2009/सी.आर 49/का.11 02.09.2009 23
24
3 स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका (चिन्ह निवड व वाटप) क्रमांक एसईसी-२००9/प्र.क्र. 49/का.1१ 04.02.2012
05.02.2012
25
28
4 नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याबाबत क्रमांक एसईसी/२००9/सी.आर 49 (भाग-2) का.1१ 25.02.2013 29
34
5 नगर परिषद अध्यक्ष पदाच्य निवडणुकीसाठी जोडपत्र -3 व 4 विहित करणेबाबत. क्रमांक रानिआ/रापनों-2016/प्र.क्र.84/का.11 19.10.2016 35
39
6 राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश, 2009 (सुधारीत-2016) सार्वत्रिक निवडणूका- राजकीय पक्षांनी सादर करावयाचे अहवाल, विवरणपत्रे, इत्यादीबाबत रानिआ/रापनों-2014/ प्र.क्र.04/का-11 20.10.2016 40
50
7 नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2016 चिन्ह वाटपाबाबत. क्रमांक रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.34/का.6 11.11.2016 51
52
8 महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) आदेश 2017 क्र.एसइसी/आरपीपी-2017/सीआर.07/का.11 21.01.2017 53
58
9 नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मान्यताप्राप्त पक्षाच्य उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रामध्ये केवळ पक्षाच्या चिन्हाचा उल्लेख‍ करण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.14/का.5 02.02.2017 59
60
10 नगरपंचायत अध्यक्ष पदाच्या थेट निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांनी पुरस्कृत उमेदवारांकरिता द्यावयाचे जोडपत्र - 1 व 2 विहित करणेबाबत. क्रमांक रानिआ/रापनों-2016/प्र.क्र.84/का.11 17.11.2017 61
65

आचारसंहिता

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 Eletion to the Panchayats and the Mulcipalties- prevention of defacement of property and for matters connected therewith or incidents thereto. No.SEC.1095/CR-25/PR 21.01.1995 1
2
2 उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाची मर्यादा व यासंदर्भात सादर करावयाची विवरणपत्रे.. No.SEC.1095/101/D-3 07.02.1995 3
13
3 Prohibition on sale of liquor. No.SEC.1095/CR-1/95/Desk.3 07.03.1995 14
15
4 Use of loudspeaker at the eletions to Panchayats and Municialties. SEC.1095/CR-9/95/Desk.3 18.03.1995 16
17
5 Restrictions on printing and publishing of paemphlets and posters. SEC.1095/CR-77/95/Desk.3 28.08.1995 18
19
6 General Election/Bye-eletions restrictions on possession of rms during eletions. No. 464/96-L& O/PLN-1/3534 13.03.1996 20
24
7 व्हिडिओ कॅसेटसची विल्हेवाट लावण्याबाबत. क्रमांक-रानिआ/मनपा/2005/प्र.क्र.36/का-5 20.12.2005 25
8 व्हिडिओ चित्रिकरण (सीडी) तपासणी बाबत. क्रमांक-मनप-2007/प्र.क्र.18/का.7 07.04.2007 26
27
9 रिट पिटीशन क्र. 4171 व 4243/2014 श्री. विजय पाटील व शितल पाटील विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर निवडणूक कालावधीत शस्त्र परवानाधारकाकडून‍ शस्त्रे जमा करण्यासंबंधात मार्गदर्शक सूचना. क्रमांक-एसयुटी-2014/सी-62/पोल-9 20.09.2014 28
34
10 रिट पिटीशन क्र. 4171 व 4243/2014 श्री. विजय पाटील व शितल पाटील विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर निवडणूक कालावधीत शस्त्र परवानाधारकाकडून‍ शस्त्रे जमा करण्यासंबंधात मार्गदर्शक सूचना. क्रमांक-रानिआ/मनपा 2015/सं.क्र.279/का.5 09.04.2015 35
11 आचारसंहितेबाबत (गॅझेट). क्रमांक रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.31/का.6 14.10.2016 36
69

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे निवडणूका घेण्याबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राद्वारे घेण्याबाबतचे आदेश . क्रमांक एसईसी/जीईएन-2004/प्र.क्र.‍2/का-6 13.04.2004 1
38
2 मेमरी सीलबंद करणेबाबत आदेश . क्रमांक एसईसी/जीइएन-2004/प्र.क्र.2/का.6 16.10.2004 39
43
3 इलेक्ट्रानिक मतदान यंत्र, काढता येणारी मेमरी, पॉवर पॅक (बॅटरी) इत्यादी साहित्याची नोंद जडवस्तू संग्रह नोंदवहीत घेणेबाबत. रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.7/का-5 05.07.2007 44
4 मतदान यंत्राची मेमरी 3 महिन्याच्या कालावधीनंतर कोषागरातून काढण्यास सक्षम अधिकारी रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 08.10.2007 45
46
5 इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांचा सुरक्षित साठा करणे व त्यांच्या संख्येचा हिशोब ठेवणे रानिआ/मनपा2010/ प्र.क्र.6/का-5 03.01.2011 47
48
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका - मतदान यंत्र सेट व सील करणेबाबत रानिआ/मनपा2011/ प्र.क्र.18/का-5 12.03.2012 49
52
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरीता ईव्हीएममध्ये पांढ-या रंगाच्या मेमरीचा वापर करण्याबाबत रानिआ2013/जुमेमा/ प्र.क्र.2/का-12 18.06.2013 53
54
8 ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राव्दारे मतदान करण्याबाबतचा (सुधारणा) आदेश - 2013 रानिआ 2013/प्र.क्र.8/का-12 28.10.2013 55
59
9 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावर "None of the Above" (NOTA) बटनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत रानिआ 2013/प्र.क्र.11/का-12 12.11.2013 60
69
10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावर " वरील पैकी एकही नाही " (NOTA) बटनाच्या वापराबाबत पूरक आदेश रानिआ 2013/प्र.क्र.11/का-12 26.11.2013 70
72
11 आयोगाच्या इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रातील काळया/निळया मेमरी आयोगाच्या कार्यालयात जमा करण्याबाबत. क्रमांक रानिआ 2013/जुमेमा/प्र.क्र.2/का-12 03.01.2014 73
75
12 नगर परिषद अध्यक्ष पदाच्या थेट निवडणुकासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर करण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती क्रमांक-रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.38/का.6 14.10.2016 76
77

मतदान करतेवेळी वापरावयाच्या पुराव्यांबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदान करताना भारत निवडणूक आयोगाकडील मतदार ओळखपत्र अथवा अन्य पुरावा सादर करण्याबाबत रानिआ/मनपा2009/प्र.क्र.16/का.5 29.03.2010 1
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये तोतयेगिरीबाबत मतदान केंद्राध्यक्षानी करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा2010/प्र.क्र.4/का.5 22.10.2010 2
3
3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदान करताना भारत निवडणूक आयोगाकडील मतदार ओळखपत्र अथवा अन्य पुरावा सादर करण्याबाबत रानिआ/मनपा2009/प्र.क्र.16/का.5 08.11.2011 4
6
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करताना मतदार यादीतील फोटो अथवा अन्य तपशील चुकीचा असल्यास करावयाची कार्यवाही. रानिआ/मनपा2011/प्र.क्र.16/का.5 06.02.2012 7
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदान करताना भारत निवडणूक आयोगाकडील मतदार ओळखपत्र अथवा अन्य पुरावा सादर करण्याबाबत रानिआ/मनपा2009/प्र.क्र.16/का.5 02.08.2012 8

मतमोजणी

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतमोजणी करावयाची पध्दत रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.16/का- 5
रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.25/का.5
21.12.2009
29.03.2010
18.02.2017
1
5

उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये करावयाच्या खर्चाबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 नगरपरिषदेच्या सदस्य पदाच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारानी आणि अध्यक्ष पदांकरिता थेट निवडणुकीमध्येउमेदवारांने करावयाच्या खर्चाची मर्यादा क्रमांक रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.37 का.6 21.10.2016 1
3
2 नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष पदाकरिता थेट निवडणुकीमध्ये उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चाची मर्यादा निश्चिती आदेश क्रमांक .रानिआ/नप-2016/ प्र.क्र.37/का.6 17.11.2017 4
5

विविध निर्बंध

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 मालमत्ता विद्रुपीकरण यासंदर्भातील आदेश एसईसी1095/सीआर25/95/पीआर 21.01.1995 1
2
2 मद्यविक्री वरील बंदीबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे निदेश एसईसी1095/सीआर-1/95/डेस्क-3 07.03.1995 3
4
3 ध्वनीपेक्षकाच्या वापराबाबत - राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश एसईसी-1095/सीआर-9/ 95/ डेस्क-3 18.03.1995 5
6
4 पोस्टर्स व पॅम्प्लेटची छपाई व प्रसिद्धीवर निर्बंध एसईसी-1095/सीआर-77/ 95/ डेस्क-3 28.08.1995 7
8
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत येणा-या सार्वजनिक सणांमधील आचरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे स्थास्वसं 2011/ प्र.क्र.25/ का.5 16.03.2012 9
10
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Grant) खर्च करण्यावर निर्बंध.. रानिआ-2016/लोस्वेनि/ प्र.क्र.12/सं.क. 05.10.2016 11
15

ध्वजारोहणाबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत एसईसी/जीईएन-2002/ प्र.क्र.10/ का-10 25.01.2002 1
2
2 आचारसंहिता कालावधी ध्वजारोहणाबाबत-(जिल्ह्याचे पालक मंत्री)- रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का.5 11.01.2012
24.01.2012
3
4

निवडणुकीसंदर्भातील प्रचार

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणूक प्रचाराकरीता उमेदवारास वाहन वापराबाबत दयावयाच्या परवानगी बाबतचे आदेश एसईसी/जीईएन-1198/ प्र.क्र.1/ का-3 06.01.1998 1
2
2 राजकीय पक्ष,उमेदवार यांच्या इलेक्ट्रॉनिग प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटवर्क,स्थानिक वाहिनी)प्रसारीत करण्यात येणा-या मुलाखती इत्यादीबाबत-आदेश स्थास्वसं-1103/ प्र.क्र.32/ का-5 17.03.2005 3
3 निवडणूक प्रचाराच्यावेळी वाहनांचा वापरसंबधी आदेश क्रमांक रानिआ/मनपा-2006/प्र.क्र.19/का.5 11.10.2006 4
4 राजकीय पक्ष, उमेदवार यांच्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमाद्वार (केबल नेटवर्क,स्थानिक वाहिनी) प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मुलाखती इत्यादीबाबत आदेश. मांक रानिआ/मनपा/2009/प्र.क्र.1/का.5 06.01.200 5
12
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचारार्थ हद्दीबाहेरून आलेल्या व्यक्तीनी निवडणूकीचा जाहीर प्रचार कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक क्षेत्रामध्ये वास्तव्य न करण्याबाबत क्रमांक रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.04/का.5 09.04.2010 13
6 महत्वाचे राजकीय पुढारी (star compaigners) यांच्या प्रचारदौऱ्याच्या प्रवास खर्चाबाबत क्रमांक रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.17/का 08.11.2011 14
15
7 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये प्राण्यांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करणे बाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.26/का-5 23.12.2011 16
8 निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्र व आजूबाजूच्या परिसरात उमेदवारांचा प्रवेश व निवडणूक काळात उमेदवारांनी उघडावयाची प्रचार कार्यालये - आदेश रानिआ/मनपा/2007/प्र.क्र.6/का.5 04.02.2012 17
18
9 निवडणूकांमध्ये बॅनर, होंर्डिग्ज लावण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.25/का.5 4.0.2012 19
10 राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहिता पुस्तिकेतील दुरुस्तीबाबत निवडणूक प्रचाराबाबत परिपत्रक. क्रमांक रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का5 14.02.2012 20
11 निवडणूक प्रचाराबाबत आदेश. क्रमांक रानिआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/का5 14.02.2012 21
12 नगर परिषद / नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणुका - 2016- जाहिर प्रचाराच्या कालावधीबाबत. क्रमांक रानिआ-नप-2016/प्र.क्र.31/का.6 21.01.2017 22

पेड न्यूज व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया संदर्भात समिती गठीत करणेबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 केबल नेटवर्क, स्थानिक वाहिनी प्रसारीत करण्यात येणाऱ्या मुलाखती इत्यादीबाबत-प्रमाणपत्र देण्याकरिता महानरगपालिका / जिल्हाधिकारी कार्यालयात समिती गठीत करण्याबाबत रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.1/का.5 22.12.2011 1
2
2 पेड न्यूज बाबत रानिआ/मनपा-2009/ प्र.क्र.1/का-5 16.01.2012 3
5

आचारसंहिता कालावधीतील विविध बैठकांबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणेबाबत रानिआ/ग्रापंनि-2012/ प्र.क्र.6/का.8 21.08.2012 1
2
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत लोकशाही दिन साजरा करण्याबाबत रानिआ/ग्रापंनि/2013/प्र.क्र.5/का-8 04.03.2013 3
3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Grant) खर्च करण्यावर निर्बंध.. रानिआ-2016/लोस्वेनि/ प्र.क्र.12/सं.क. 05.10.2016 4
8
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका . निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यासाठीउमेदवारांकरिता "वेळ (Time) आणि रीत (Manner)" निश्चित करणेबाबत. क्रमांक रानिआ-2016/उनिख/प्र.क्र.13/ संगणकीकरण कक्ष प्र.क्र.5/ का.8 15.10.2016 9
24
5 नगर परिषद / नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणुका - 2016-17 महत्वाचे राजकीय पुढारी (Star Campeigner) यांच्या प्रचाराबाबत.. क्रमांक रानिआ-नप-2016/प्र.क्र.41/का.6 25.10.2016 25
26
6 नगर परिषद / नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणुका - 2016-17 आचारसंहिता संपूर्ण जिल्हयाला लागू करण्याबाबत स्पष्टीकरण.. क्रमांक रानिआ-नप-2016/प्र.क्र.34/का.6 19.10.2016 27
28
7 आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात आयोगास पत्रव्यवहार करताना घ्यावयाची दक्षता. क्रमांक रानिआ-2017/सं.क्र.141/आचारसंहिता कक्ष 27.01.2017 29
30
8 नगर परिषद / नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणुका - 2016-17 महत्वाचे राजकीय पुढारी (Star Campeigner) यांच्या प्रचाराबाबत.. क्रमांक रानिआ-नप-2016/प्र.क्र.41/का.6 16.1.2017 31

निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील माहिती राज्य निवडणूक आयोगास पाठविण्याबाबत

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 निवडणूक प्रक्रियेपुर्वी तसेच दरम्यान सादर करावयाच्या अहवालाचे नमुने रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.20/का.7 24.10.2016 1
16
2 निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर सादर करावयाची प्रमाणपत्रे रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.26/का.7 09.11.2016 17
26

इतर महत्वाचे आदेश व सूचना

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 Requisition of Staff and Vehicles No. SEC.1095/306/Desk-3 02.03.1995
11.12.2011
18.07.2018
1
7
2 Restrictions on transfer of staff. SRC/1095/CR- 5/95/D-5 15.03.1995 8
9
3 निवडून आलेल्या उमेदवारांना दयावयाचे प्रमाणपत्र क्रमांक एसईसी-1095/सीआर11/डे-3 10.04.1995 10
12
4 निवडून आलेल्या उमेदवारांना दयावयाचे प्रमाणपत्र क्रमांक एसईसी-1095/सीआर11/डे-3 08.06.1995 13
5 राज्य निवडणूक आयोगाची पितळी मुद्रा (सील) वापरणेबाबत तसेच इतर साहित्य खरेदीबाबत एसईसी/पीएम-1496/सीआर-11/ का-3 15.03.1996 14
15
6 विभेदक चिन्हांच्या नमुन्याबाबत SEC/GEN-1097/ CR241/D-3 23.07.1997 16
17
7 टपालीह मतपत्रिका आदेश-2001 (Postal Ballot Paper) पोस्टल बॅलट ऑर्डर-2001 व दि.17 जानेवारी 2002 चे पत्र क्रमांक एसईसी/जीईएन/2001/प्र.क्र.5/का-10 17.1.2002
16.01.2001
18
41
8 निवडणूकीत झालेल्या सर्व महत्वाच्या घटना अथवा गैरप्रकार राज्य निवडणूक आयोगाला ताबडतोब कळविण्याबाबत मनपा-2004/प्र.क्र.35/का-5 01.12.2004 42
9 नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या तारखेनंतर एकच उमेदवार शिल्लक असल्यास त्याचा अहवाल आयोगास पाठविण्याबाबत व आयोगाच्या मान्यतेनंतर त्या उमेदवारास विजयी घोषित करणेबाबत. रानिआ/मनपा-2004/प्र.क्र.37/का. 23.12.2004 43
10 निवडणुकीसंबंधी गुन्ह्यात तातडीने आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत परिपत्रक क्र. रानिआ/मनपा 2005/प्र.क्र.14/का.05 12.4.2005 44
45
11 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने दयावयाच्या शपथपत्रात अथवा घोषणापत्रात चुकीची माहिती दिल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2005/प्र.क्र.25/का-5 11.08.2005 46
12 व्हिडिओ कॅसेटसची विल्हेवाट लावण्याबाबत. क्रमांक-रानिआ/मनपा/2005/प्र.क्र.36/का-5 20.12.2005 47
13 निवडणुकांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई क्रमांक-रानिआ-2006/प्र.क्र.14/का-5 2.8.2006 48
50
14 निवडणुकविषयक गुन्हे मागे घेताना आयोगाची परवानगी घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.10/का-5 14.03.2007 51
52
15 व्हिडिओ चित्रीकरण बाबत. मनप-2007/प्र.क्र.18/ का-7 07.04.2007 53
54
16 निवडणूकीशी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यावर दबाव न आणण्याबाबत. रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 10.04.2007 55
17 पोट निवडणूकीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमणेबाबत रानिआ/मनपा-2007/प्र.क्र.6/का-5 24.04.2007 56
18 मतदानाच्या कामाकरीता शिक्षकांची नेमणूक केल्यास करावयाची कार्यवाही रानिआ/मनपा-2008/प्र.क्र.9/का-5 11.11.2008 57
58
19 मतदाराच्या बोटाला लावावयाच्या न मिटणा-या शाईच्या बाटलीऐवजी मार्करपेनच्या वापराबाबत क्रमांक रानिआ/मनपा-2010/प्र.क्र.10/का.5 19.11.2011 59
60
20 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ज्येष्ठ नागरीक, अंध व अपंग मतदार तसेच गरोदर अथवा तान्हया मुलासह असणा-या स्त्रिया यांना प्राधान्याने मतदान करु देण्याबाबत क्रमांक रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.20/का-5 05.12.2011 61
21 राज्य निवडणूक आयोगाचा लोगो छापणेबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.24/का-5 17.12.2011 62
63
22 निवडणुकीच्या अधिकारी /कर्मचारी यांचा मृत्यू अथचा दुखापत झाल्यास सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/जिपपंस-2006/प्र.क्र.20/ का-7 10.01.2012 64
66
23 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांवर क्षेत्रिय अधिका-याचे (झोनल ऑफीसर) काम सोपविण्याबाबत रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.18/का-5 23.01.2012 67
68
24 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्यावेळी मतदान/मतमोजणीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांना तसेच पोलिस अधिकारी व पोलिस कर्मचारी यांना द्यावयाच्या निवडणूक भत्ता/ आहार भत्त्याबाबतचे आदेश व शुध्दीपत्रक रानिआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3/का-5 31.01.2012
11.02.2012
69
72
25 ज्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रामध्ये लेाकसभा/विधानसभेची, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची अथवा अन्य निवडणूक नुकतीच पार पडलेली असेल त्यावेळी कोणत्या बोटाला शाई लावावी याबाबतचे आदेश. क्रमांक रानिआ/मनपा-2012/प्र.क्र.24/का-5 09.10.2012 73
26 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने दयावयाच्या शपथपत्रात अथवा घोषणापत्रात चुकीची माहिती दिल्यास करावयाची कार्यवाही. क्रमांक रानिआ/मनपा-2007 प्र.क्र.3/का-5 20.02.2013 74
76
27 स्थानिक पातळीवर मतपत्रिका छापून घेणेबाबत रानिआ/मनपा-2014/ प्र.क्र.20/का.5 17.11.2014 77
28 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपिल क्र.5756/2005 मधील दि.19/10/2006 च्या निर्णयान्वये कार्यवाही करण्याबाबत. रानिआ/2014/प्र.क्र.07/का.6 25.11.2014 78
91
29 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रिय निवडणूकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना क्रमांक रानिआ/ग्रापंनि/2014/प्र.क्र.2/का.8 07.01.2015 92
93
30 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निवडणूकीमध्ये करावयाच्या खर्साची राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित करून दिलेली कमाल मर्यादा काढून टाकण्याबाबत क्रमांक रानिआ/मनपा-2009/प्र.क्र.4(1)/का.5 06.02.2015 94
96
31 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका /पोटनिवडणुकांचा आढावा. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी‍ अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत दर महिन्याला घेण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/ग्रापनि-2015/प्र.क्र.22 /का.8 23.11.2015 97
101
32 निवडणुकांकरिता निवडणुक निर्णय अधिकारी, निवडणूक निरिक्षक, मतदान केंद्राध्यक्ष व झोनल ऑफिसर, इत्यादी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/नप-2015/प्र.क्र.35/का.5 30.12.2015 102
105
33 नगर परिषद/नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणूक 2016-2017 निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व केंद्राध्यक्ष यांची नेमणूक क्रमांक रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.33 /का.6 23.09.2016 106
108
34 नगर परिषद/नगर पंचायती सार्वत्रिक निवडणूक 2016-2017 मुख्य निवडणूक निरिक्षक व निवडणूक निरिक्षक यांच्या नेमणूकीबाबत क्रमांक रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.30 /का.6 14.10.2016 109
118
35 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका अंशदानाची रक्कम जमा करण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.44/का.5 14.10.2016 119
123
36 सुरक्षारक्षक पुरविण्यात आलेल्या व्यक्तीस तसेच लोकप्रतिनिधीस निवडणूक प्रतिनिधी, मतदान प्रतिनिधी या मतमोजणी प्रतिनिधी न नेमणेबाबत. क्रमांक रानिआ/जिपपंस/2016/प्र.क्र.23/का-7 19.10.2016 124
125
37 मुख्य निवडणूक निरीक्षक व निवडणूक निरिक्षक यांचे अहवाल. क्रमांक रानिआ/नप-2016/प्र.क्र.30 /का.6 109.11.2016 126
137
38 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असतांना जखमी झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना तसेच मृत झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनाच्या कुटुंबियाना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत.. रानिआ/नप-२०१६/प्र.क्र.२४/का.06 28.11.201 138
140
39 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरील मतपत्रिकेवरील उमेदवारांची नावे मुद्रित करण्याबाबत क्रमांक-रानिआ/जिपपंस-2017/प्र.क्र.13/का.7 03.02.2017 141
142
40 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रचार साहित्याची छपाई व प्रसिध्दीवर आयोगाच्या आदेशान्वये घालण्यात आलेल्या निर्बंधाबाबत स्पष्टीकरण.. क्रमांक-रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.20/का.5 13.02.2017 143
144
41 दिव्यांग व्यक्तींना मतदान करता येणे शक्य व्हावे यासाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा पुरविण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/जिपपंस-2017/ प्र.क्र. 218.02.2017 145
148
42 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. मतदान केंद्राच्या ठिकाणी जमा झालेला कचरा उचलण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/मनपा-2016/प्र.क्र.29/का.5 29.03.2017 149
150
43 जनमत चाचणी मतदानोत्तर चाचणीचे निष्कर्ष प्रसिध्द करण्याबाबत निर्देश. क्रमांक रानिआ/मनपा-2017/प्र.क्र.7/का.5 15.04.2017 151
152
44 राज्यातील महानगरपालिका/नगरपरिषदा/ नगरपंचायत/जिल्हा परिषद/पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे कामकाज करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना मानधन/अतिकालिक भत्ता मंजूर करण्याबाबत. क्रमांक रानिआ/नप-2017/प्र.क्र.2/का.6 112.06.2017 153
157
45 नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदांच्या निवडणूकासाठी नामनिर्देशनपत्र, शपथपत्र व मतपत्रिकेचा रंगा याबाबत. क्रमांक-रानिआ/नपा-2016/प्र.क्र.28/का.65 07.11.2017 158
173
46 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका-प्रभाग रचनेपासून
(i)निवडणूक प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व नि:पक्ष अधिकारी/कर्मचारी यांच्याद्वारे हाताळण्याबाबत व
(ii)प्रतिबंधात्मक व इतर उपाययोजना करण्याबाबत
रानिआ/मनपा-2018/प्र.क्र.30/का.5 31.07.2018 174
179

चिन्हांची यादी

अ.क्र. विषय क्रमांक दिनांक पान क्र.
1 राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश, 2004/2009/2016 (सुधारित) व महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप ) आदेश 2019 पक्ष व अद्ययावत चिन्हांची यादी. रानिआ /रापनेा-२०१९/प्र.क्र.२२/का.११ 30.11.2019 1
88