भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 7 राज्य निवडणूक आयुक्त(अर्हता व नियुक्ती) नियम, 1994 राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 20/07/2017 0.08 Click here to Download PDF
2 5 अधिसूचना दिनांक 23-04-1994 राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 20/07/2017 4.16 Click here to Download PDF
3 2 भारतीय संविधानाची कलम 243के व 243 झेडए राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 19/07/2017 0.00 Click here to Download PDF
4 4 राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाच्या स्वायत्ततेबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 27/10/2016 0.00 Click here to Download PDF
5 1 राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 19/01/2016 0.09 Click here to Download PDF
6 3 राज्य निवडणूक आयोगाचे सेवाप्रवेश नियम, 2013 राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 30/12/2013 34.02 Click here to Download PDF
7 प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (सुधारणा) अधिनियम,२००६ अन्वये,कलम-७ प्रमाणे केलेल्या सुधारणा राज्य निवडणूक आयुक्त यांना लागु करण्याबाबत , दिनांक ६ ऑक्टोबर,२०१२ राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 06/10/2012 0.16 Click here to Download PDF
8 6 राज्य निवडणूक आयोगातील सचिव पदास आयोगाच्या कार्यालयापुरते प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त - राजशिष्टाचार बाबत 20/05/2011 16.78 Click here to Download PDF