भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

निवडणूक कायदे व नियम

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती - अधिनियम व नियम जिल्हा परिषद व पंचायत समिती - अधिनियम व नियम स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे राज्यस्तरीय कायदे 27/03/2015 1.27 Click here to Download PDF
2 मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका १९४९ - निवडणूक नियम अनुसुची ड मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका १९४९ - निवडणूक नियम अनुसुची ड स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे राज्यस्तरीय कायदे 27/03/2015 0.29 Click here to Download PDF
3 राज्य निवडणूक आयुक्त (पात्रता व नियुक्ती) कायदा १९९४ राज्य निवडणूक आयुक्त (पात्रता व नियुक्ती) कायदा १९९४ राज्य निवडणूक आयुक्त (पात्रता व नियुक्ती) कायदा १९९४ 27/03/2015 0.08 Click here to Download PDF
4 निवडणूक विषयी कायदे व नियम निवडणूक विषयी कायदे व नियम लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० 27/03/2015 0.19 Click here to Download PDF
5 The Maharashtra Village Panchayts Act The Maharashtra Village Panchayts Act स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे राज्यस्तरीय कायदे 27/03/2015 0.64 Click here to Download PDF
6 1 भारतीय संविधानाची कलम २४३ के व २४३ झेडए - पी. डी. एफ. भारतीय संविधानाची कलम २४३ के व २४३ झेडए 12/03/2015 0.28 Click here to Download PDF
7 मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे राज्यस्तरीय कायदे 01/03/2015 0.39 Click here to Download PDF